Wszczęcie postępowania uproszczonego - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Wszczęcie postępowania uproszczonego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wszczęcie postępowania uproszczonego

Wszczęcie postępowania uproszczonego

Wszczęcie postępowania uproszczonego

Przepisy o postępowaniu uproszczonym można stosować łącznie z przepisami o innych postępowaniach odrębnych, tj. nakazowym, upominawczym, w sprawach gospodarczych bądź z zakresu prawa pracy.

Wszczęcie postępowania uproszczonego sąd przewodniczący sąd przewodniczący czy pozostała część roszczenia została już zaspokojona? badanie formalne pozwu zwrot pozwu usuwanie braków formalnych i fiskalnych pozwu czy wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju? czy chodzi o sprawę z zakresu ubezpieczeń społecznych? czy w pozwie połączono kilka roszczeń? zarządzenie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu uproszczonym czy wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę dwadzieścia tysięcy złotych? czy powód dochodzi części roszczenia? czy wartość całego roszczenia przekracza kwotę dwadzieścia tysięcy złotych? czy chodzi o sprawę z zakresu prawa pracy rozpoznawaną z udziałem ławników? wniesienie pozwu w sprawie o świadczenie czy chodzi o sprawę małżeńską bądź z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi? czy chodzi o sprawę z 4778 § 2 k.p.c. lub sprawę o rentę? nadanie sprawie dalszego biegu w postępowaniu zwykłym czy sprawa należy do właściwości sądu okręgowego? czy roszczenie wynika z rękojmi, lub gwarancji? czy wartość przedmiotu umowy przekracza kwotę dwadzieścia tysięcy złotych? tak nie spełnia wymagania nie spełnia wymagań usunięte nieusunięte nie tak nie tak tak nie nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak tak nie nie tak tak nie nie tak

Krok: wniesienie pozwu w sprawie o świadczenie

Wyróżnia się trzy rodzaje powództw:

– o zasądzenie świadczenia,

– o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,

– o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa.

W postępowaniu uproszczonym mogą być rozpoznawane sprawy obejmujące jedynie powództwa pierwszego rodzaju. Świadczenie będące przedmiotem żądania może polegać na daniu (np. zapłacie) lub czynieniu (np. wydaniu rzeczy, złożeniu oświadczenia woli) albo zaniechaniu, wyrażającym się nieczynieniem, zaprzestaniem lub znoszeniem.

Krok: czy roszczenie wynika z rękojmi, lub gwarancji?