Piaskowska Olga Maria, Wszczęcie postępowania o dział spadku

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wszczęcie postępowania o dział spadku

Wszczęcie postępowania o dział spadku

Wszczęcie postępowania o dział spadku

Krok: potrzeba dokonania działu spadku

W myśl art. 1037 § 1 i 2 k.p.c. dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Działu spadku można w zasadzie żądać w każdym czasie.

Wszczęcie postępowania o dział spadku współspadkobiercy współspadkobiercy złożenie pisma procesowego sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający badanie formalne pisma procesowego usuwanie braków formalnych pisma procesowego zwrot wniosku zobowiązanie współspadkobierców do przedstawienia stanowiska otrzymanie wniosku czy nabycie spadku zostało stwierdzone na właściwej drodze? podjęcie dalszych czynności potrzeba stwierdzenia nabycia spadku w ramach postępowania o dział spadku rozpoznanie i rozstrzygnięcie wniosku spadkobierca spadkobierca potrzeba dokonania działu spadku złożenie wniosku o dokonanie działu spadku nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte tak nie

Krok: złożenie wniosku o dokonanie działu spadku

Dział spadku może nastąpić na żądanie któregokolwiek ze współspadkobierców lub ich spadkobierców (art. 1037 § 1 k.c.). Z tego kręgu ustawa wyłącza każdego ze spadkobierców, który odrzucił spadek, zrzekł się dziedziczenia, został uznany za niegodnego oraz spadkobiercę-małżonka, który został wyłączony od dziedziczenia.

Na równi ze spadkobiercą powołanym do spadku traktuje się nabywcę (od spadkobiercy) spadku w całości lub w części bądź też udziału spadkowego.

Żądać działu spadku może także wierzyciel uprawniony do przeprowadzenia egzekucji i żądania zajęcia prawa do działu majątku (art. 887 § 1 w zw. z art. 909 i 912 k.p.c.).