Przybysz Piotr, Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdy organ egzekucyjny jest równocześnie wierzycielem

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 20 lutego 2021 r.
Autor:

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdy organ egzekucyjny jest równocześnie wierzycielem

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdy organ egzekucyjny jest równocześnie wierzycielem

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdy organ egzekucyjny jest równocześnie wierzycielem

Postępowanie egzekucyjne w administracji to zorganizowany ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy egzekucyjne oraz inne podmioty w celu przymusowego wykonania obowiązków objętych egzekucją administracyjną.

Ustawa rozróżnia postępowanie egzekucyjne oraz egzekucję administracyjną. Egzekucja administracyjna oznacza stosowanie przez powołane do tego organy egzekucyjne konkretnych środków przymusu służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych obowiązków o charakterze pieniężnym bądź niepieniężnym. Egzekucja zostaje wszczęta z chwilą wystąpienia jednego ze zdarzeń, o których mowa w art. 26 § 5 u.p.e.a.

Administracyjne postępowanie egzekucyjne obejmuje, oprócz egzekucji administracyjnej także inne czynności procesowe, podejmowane przez podmioty inne niż organ egzekucyjny, np. przez wierzyciela, zobowiązanego czy też osoby trzecie.

W administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym co do zasady można wyróżnić trzy stadia: stadium poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej, stadium stosowania egzekucji oraz stadium następujące po przeprowadzeniu egzekucji. Należy przy tym zaznaczyć, że nie zawsze postępowanie egzekucyjne przebiega przez wszystkie wymienione stadia. Może ono bowiem zakończyć się na etapie poprzedzającym wszczęcie egzekucji albo też może przebiegać tylko przez dwa pierwsze stadia i zakończyć się wraz z zakończeniem egzekucji administracyjnej.

Role wierzyciela i organu egzekucyjnego są rozdzielone, jednakże w wielu przypadkach mogą być one wykonywane przez ten sam organ. W takiej sytuacji nie ma potrzeby dokonywania niektórych czynności, zwłaszcza takich, które służą realizacji zasady wnioskowości. Czynności organu egzekucyjnego, które w przypadku rozdzielenia roli wierzyciela i organu egzekucyjnego byłyby podejmowane na wniosek wierzyciela, są wówczas podejmowane z urzędu.

Wierzyciel będący jednocześnie organem egzekucyjnym wszczyna postępowanie egzekucyjne z urzędu poprzez nadanie tytułowi wykonawczemu przez siebie wystawionemu klauzuli o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej (art. 26 § 1 u.p.e.a.).

Krok: wystawienie tytułu wykonawczego

Tytuł wykonawczy może być wystawiony wyłącznie przez wierzyciela. Powinien on być wystawiony po dokonaniu przez wierzyciela określonych czynności wstępnych.

Krok: ustalenie właściwego organu egzekucyjnego

Wierzyciel musi ustalić, kto jest organem egzekucyjnym właściwym w danej sprawie. Konieczne jest zatem zbadanie kwestii właściwości rzeczowej i miejscowej organu egzekucyjnego, który prowadziłby egzekucję w konkretnej sprawie. Należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie zasad ustalania właściwości miejscowej w odniesieniu do obowiązków o charakterze niepieniężnym i należności pieniężnych, jak również na różnice co do katalogu organów egzekucyjnych właściwych w sprawach obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz należności pieniężnych.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego, gdy organ egzekucyjny jest równocześnie wierzycielem wierzyciel wierzyciel wystawienie tytułu wykonawczego ustalenie właściwego organu egzekucyjnego wszczęcie postępowania egzekucyjnego na zasadach ogólnych umieszczenie klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej przystąpienie z urzędu do egzekucji inny organ wierzyciel