Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - OpenLEX

Kędziora Robert, Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.
Autorzy:

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

W przypadku postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, wstrzymanie wykonania tej decyzji ma charakter względnie suspensywny. Samo złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji lub też wszczęcie postępowania w tym przedmiocie z urzędu nie powoduje automatycznie wstrzymania wykonania decyzji, której dotyczy postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności, lecz nakłada na organ obowiązek rozważenia, czy nie zachodzi potrzeba wstrzymania wykonania decyzji. Przesłanki, które organ administracji bierze pod uwagę, oceniając powyższą kwestię, uregulowane zostały w art. 159 k.p.a. Przesłankę taką stanowi prawdopodobieństwo istnienia jednej z wad, powodujących nieważność decyzji, określonych w art. 156 § 1 k.p.a. Przepis ustanawia wymóg „prawdopodobieństwa”, a nie „uprawdopodobnienia”, co oznacza, że wystarczy wskazanie na samą możliwość wystąpienia wskazanej wady. Jednakże z ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnej należy wywodzić wyjątkowy charakter możliwości wzruszenia decyzji ostatecznej, a zatem również - wyjątkowy charakter instytucji wstrzymania wykonania decyzji w postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia jej nieważności.

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji organ organ przekazanie żądania według właściwości badanie, czy zachodzi prawdopodobieństwo, że decyzja jest dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 § 1 kpa badanie właściwości organu inicjatywa wstrzymania wykonania decyzji z urzędu pozostawienie bez rozpoznania przyjęcie żądania zakończenie czynności badanie wymogów formalnych żądania kto zainicjował postępowanie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji? postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji strona strona żądanie wstrzymania wykonania decyzji zachodzi nie zachodzi właściwy niewłaściwy spełnione niespełnione organ strona

Krok: żądanie wstrzymania wykonania decyzji

Samo złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji nie powoduje automatycznie wstrzymania jej wykonania, lecz nakłada na organ obowiązek rozważenia, czy zachodzi potrzeba wstrzymania wykonania decyzji. Obowiązek taki rodzi wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, złożony przez stronę wraz z żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji albo też zgłoszony w toku postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Krok: przyjęcie żądania

Zgłoszenie przez stronę żądania wstrzymania wykonania decyzji w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji nakłada na organ obowiązek rozpatrzenia tego wniosku w toku postępowania wpadkowego, które kończy się wydaniem postanowienia w sprawie wstrzymania wykonania decyzji.