Bełczącki Robert , Wstrzymanie wykonalności postanowienia zaskarżonego zażaleniem

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 września 2016 r.
Autorzy:

Wstrzymanie wykonalności postanowienia zaskarżonego zażaleniem

Wstrzymanie wykonalności postanowienia zaskarżonego zażaleniem

Wstrzymanie wykonalności postanowienia zaskarżonego zażaleniem

W art. 396 k.p.c. przewidziana została możliwość wstrzymania przez sąd pierwszej instancji wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. Wykonalność jest cechą jedynie tych postanowień, które mogą podlegać wykonaniu w drodze egzekucji. W postępowaniu procesowym wśród postanowień sądu pierwszej instancji zaskarżalnych zażaleniem wykonalność wchodzi w rachubę w przypadku:

– postanowienia w przedmiocie zwrotu kosztów procesu, także przyznanych w nakazie zapłaty;

– postanowienia o obciążeniu kosztami sądowymi;

– postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia biegłego lub należności świadka;

– postanowienia skazującego na grzywnę świadka, biegłego, osobę trzecią, stronę albo jej pełnomocnika - por. Badanie dopuszczalności zażalenia przed sądem pierwszej instancji - zażalenia na postanowienia związane ze środkami przymusu

sąd pierwszej instancji przewodniczący skład orzekający sąd pierwszej instancji przewodniczący skład orzekający badanie formalne wniosku usuwanie braków formalnych pisma procesowego zwrot wniosku skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne czy skarżący wniósł zażalenie jedynie dla zwłoki? postanowienie oddalające wniosek postanowienie wstrzymujące wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia strona wnosząca zażalenie strona wnosząca zażalenie wniesienie zażalenia zgłoszenie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia zaniechanie zgłoszenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia spełnia wymagania nie spełnia wymagań tak nie nieusunięte usunięte

Krok: wniesienie zażalenia

W myśl art. 396 k.p.c., możliwość wstrzymania przez sąd pierwszej instancji wykonania postanowienia otwiera się dopiero z chwilą wniesienia zażalenia. Wniosek o wstrzymanie wykonania zgłoszony wcześniej podlega więc oddaleniu jako przedwczesny.

Krok: zgłoszenie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

Wstrzymanie wykonania postanowienia zaskarżonego zażaleniem odbywa się jedynie na wniosek skarżącego, a sąd pierwszej instancji nie działa tutaj z urzędu (por. T. Wiśniewski, Komentarz do art. 396 k.p.c., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Lex).

We wniosku skarżący powinien powołać okoliczności usprawiedliwiające wniosek.

W praktyce najczęściej wniosek o wstrzymanie przez sąd pierwszej instancji wykonania zaskarżonego postanowienia zamieszczany jest już w zażaleniu. Zwlekanie ze zgłoszeniem takiego wniosku nie leży bowiem w interesie skarżącego, skoro zaskarżenie postanowienia nie zapobiega jego wykonaniu. Ponadto, wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia nie może nakazać sąd drugiej instancji. Jeśli więc wniosek w tym przedmiocie zostanie zgłoszony już po przedstawieniu zażalenia sądowi drugiej instancji, może okazać się bezskuteczny, skoro sąd drugiej instancji powinien raczej niezwłocznie rozpoznać zażalenie, niż przekazywać wniosek do rozpoznania sądowi pierwszej instancji.