Wstrzymanie wykonalności postanowienia sądu pierwszej instancji zaskarżonego zażaleniem do innego składu tego sądu - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Wstrzymanie wykonalności postanowienia sądu pierwszej instancji zaskarżonego zażaleniem do innego składu tego sądu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wstrzymanie wykonalności postanowienia sądu pierwszej instancji zaskarżonego zażaleniem do innego składu tego sądu

Wstrzymanie wykonalności postanowienia sądu pierwszej instancji zaskarżonego zażaleniem do innego składu tego sądu

Wstrzymanie wykonalności postanowienia sądu pierwszej instancji zaskarżonego zażaleniem do innego składu tego sądu

Zaskarżenie postanowienia zażaleniem zapobiega wprawdzie jego prawomocności, niemniej nie wstrzymuje jego wykonania. Artykuł 396 w zw. z art. 3941a § 2 k.p.c. pozwala jednak wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia przez inny skład sądu pierwszej instancji. Wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia może zarówno sąd pierwszej instancji, który je wydał, zanim zażalenie zostanie skierowane do rozpoznania przez inny skład tego sądu, jak i inny skład tego sądu właściwy do rozpoznania zażalenia, po jego przedstawieniu. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia może nastąpić na posiedzeniu niejawnym. Warunkiem wstrzymania wykonalności zaskarżonego postanowienia jest przyjęcie dopuszczalności wniesionego zażalenia. Wstrzymanie wykonalności odbywa się na wniosek skarżącego, niemniej nie można wykluczyć orzeczenia w tym przedmiocie przez sąd działający z urzędu (por. T. Wiśniewski, Komentarz do art. 396 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Artykuły 367–50539, t. II, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021, LEX).

Wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia następuje do czasu rozstrzygnięcia zażalenia. Skuteczność orzeczenia wstrzymującego wykonanie postanowienia ustaje zatem wraz z merytorycznym rozpoznaniem zażalenia, względnie z odrzuceniem zażalenia lub umorzeniem postępowania zażaleniowego (por. M. Romańska, Komentarz do art. 396 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, t. I i II, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020, LEX).

Wstrzymanie wykonalności postanowienia sądu pierwszej instancji zaskarżonego zażaleniem do innego składu tego sądu sąd pierwszej instancji przewodniczący skład orzekający sąd pierwszej instancji przewodniczący skład orzekający badanie zachowania wymagań formalnych wniosku usuwanie braków formalnych wniosku zwrot wniosku skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne czy skarżący wniósł zażalenie jedynie dla zwłoki? postanowienie oddalające wniosek postanowienie wstrzymujące wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia strona wnosząca zażalenie strona wnosząca zażalenie wniesienie zażalenia zgłoszenie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia zaniechanie zgłoszenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia spełnia wymagania nie spełnia wymagań tak nie nieusunięte usunięte

Krok: wniesienie zażalenia

W myśl art. 396 w zw. z art. 3941a § 2 k.p.c. możliwość wstrzymania wykonania postanowienia, zarówno przez sąd pierwszej instancji, który je wydał, jak i przez inny skład tego sądu, otwiera się dopiero z chwilą wniesienia zażalenia. Wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia zgłoszony zanim zażalenie zostanie wniesione podlega więc oddaleniu jako przedwczesny.

Krok: zgłoszenie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

Wstrzymanie wykonalności odbywa się na wniosek skarżącego, niemniej nie można wykluczyć orzeczenia w tym przedmiocie przez sąd działający z urzędu (por. T. Wiśniewski, Komentarz do art. 396 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Artykuły 367–50539, t. II, Warszawa 2021, LEX).

We wniosku skarżący powinien powołać okoliczności usprawiedliwiające wstrzymanie wykonalności.

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia może być zamieszczony w zażaleniu. Zwlekanie ze zgłoszeniem takiego wniosku nie leży w interesie skarżącego, skoro zaskarżenie postanowienia nie zapobiega jego wykonaniu.

Wniosek nie podlega opłacie sądowej.