Bełczącki Robert , Wstrzymanie wykonalności postanowienia sądu drugiej instancji zaskarżonego zażaleniem do innego składu tego sądu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 września 2016 r.
Autorzy:

Wstrzymanie wykonalności postanowienia sądu drugiej instancji zaskarżonego zażaleniem do innego składu tego sądu

Wstrzymanie wykonalności postanowienia sądu drugiej instancji zaskarżonego zażaleniem do innego składu tego sądu

Wstrzymanie wykonalności postanowienia sądu drugiej instancji zaskarżonego zażaleniem do innego składu tego sądu

Artykuł 396 w zw. z art. 3942 § 2 k.p.c. pozwala wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia do innego składu sądu drugiej instancji. Wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia może dokonać sąd drugiej instancji, który je wydał, zanim zażalenie zostanie skierowane do rozpoznania przez inny skład tego sądu. Wykonalność jest cechą jedynie tych postanowień, które mogą podlegać wykonaniu w drodze egzekucji. W rachubę wchodzą więc:

– postanowienia w przedmiocie zwrotu kosztów procesu;

– postanowienia skazującego na grzywnę świadka, biegłego, osobę trzecią, stronę albo jej pełnomocnika - por. Badanie dopuszczalności zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji do innego składu tego sądu - zażalenia na postanowienia związane ze środkami przymusu.

sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający badanie formalne wniosku usuwanie braków formalnych pisma procesowego zwrot wniosku skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne czy skarżący wniósł zażalenie jedynie dla zwłoki? postanowienie oddalające wniosek postanowienie wstrzymujące wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozpoznania zażalenia strona wnosząca zażalenie strona wnosząca zażalenie wniesienie zażalenia zgłoszenie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia zaniechanie zgłoszenia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia spełnia wymagania nie spełnia wymagań tak nie nieusunięte usunięte

Krok: wniesienie zażalenia

W myśl art. 396 w zw. z art. 3942 § 2 k.p.c. możliwość wstrzymania przez sąd drugiej instancji wykonania postanowienia otwiera się dopiero z chwilą wniesienia zażalenia. Wniosek o wstrzymanie wykonania zgłoszony wcześniej podlega więc oddaleniu jako przedwczesny.

Krok: zgłoszenie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

Wstrzymanie wykonania postanowienia zaskarżonego zażaleniem odbywa się jedynie na wniosek skarżącego, a sąd drugiej instancji nie działa tutaj z urzędu (por. T. Wiśniewski, Komentarz do art. 396 k.p.c., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Lex).

We wniosku skarżący powinien powołać okoliczności usprawiedliwiające wniosek.

W praktyce najczęściej wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia zamieszczany jest w już w zażaleniu. Zwlekanie ze zgłoszeniem takiego wniosku nie leży w interesie skarżącego, skoro zaskarżenie postanowienia nie zapobiega jego wykonaniu.