Wstrzymanie wykonalności decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji na wniosek - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Wstrzymanie wykonalności decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji na wniosek

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wstrzymanie wykonalności decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji na wniosek

Wstrzymanie wykonalności decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji na wniosek

Wstrzymanie wykonalności decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji

Wstrzymanie wykonalności decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji na wniosek sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający badanie warunków formalnych wniosku usuwanie braków formalnych wniosku zwrot wniosku rozpoznanie wniosku możliwy sposób rozstrzygnięcia oddalenie wniosku wstrzymanie wykonania decyzji strona strona złożenie wniosku o wstrzymanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji nie spełnia wymagań spełnia wymagania braki nieusunięte braki usunięte

Krok: złożenie wniosku o wstrzymanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji nie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 1 k.p.a.), a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.). Prezes Urzędu może jednak nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony (art. 108 § 1 k.p.a.). W sprawach praktyk ograniczających konkurencję Prezes Urzędu może także nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji w całości lub w części, jeżeli wymaga tego ochrona konkurencji lub ważny interes konsumentów (art. 90 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), a w sprawach koncentracji - jeżeli wymaga tego ważny interes konsumentów (art. 103 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

Wniosek może zostać złożony już w odwołaniu od decyzji Prezesa Urzędu, bądź później - w odrębnym piśmie.

Wniosek może złożyć wyłącznie strona, która wniosła odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu (art. 47930 § 1 k.p.c.).

Krok: badanie warunków formalnych wniosku

Wniosek nie podlega opłacie sądowej.