Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji - OpenLEX

Bochentyn Adam, Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji

Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji

Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji

Odwołanie jest środkiem prawnym bezwzględnie suspensywnym, tj. jego wniesienie wstrzymuje z mocy prawa wykonanie decyzji administracyjnej. Artykuł 130 § 3 k.p.a. przewiduje jednak dwie sytuacje, w których wniesienie odwołania nie powoduje wstrzymania wykonania decyzji: 1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, 2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. We wskazanych przypadkach tylko organ odwoławczy może wstrzymać wykonanie decyzji, w trybie określonym w art. 135 k.p.a. Organ ten powinien bardzo wnikliwie zbadać, z urzędu bądź na wniosek strony, czy zachodzą podstawy do wstrzymania wykonania decyzji. W literaturze podkreśla się, że przyznanie takiego uprawnienia organowi odwoławczemu ma ogromne znaczenie dla ochrony interesu strony, gdyż wykonanie decyzji prowadzić może do nieodwracalnych skutków prawnych (B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 511).

Wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji strona strona wniosek o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji organ odwoławczy organ odwoławczy postanowienie o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji natychmiastowe wykonanie decyzji postanowienie o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji inicjatywa z urzędu otrzymanie wniosku ocena czy zachodzi uzasadniony przypadek czy organ dokonał oceny na wniosek strony? zachodzi nie zachodzi tak nie

Krok: inicjatywa z urzędu

Należy przyjąć, w świetle brzmienia art. 135 k.p.a., że organ może orzec o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony. Podejmowanie ustaleń z urzędu ma kapitalne znaczenie dla urzeczywistniania przez organ odwoławczy zasady praworządności oraz zasady uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli (art. 7 k.p.a.). Organ powinien z własnej inicjatywy podjąć ustalenia w przedmiocie istnienia podstaw do wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji, zwłaszcza wówczas, gdy wykonanie decyzji mogłoby wywrzeć nieodwracalne skutki prawne oraz gdy istnieje prawdopodobieństwo, że w sposób niezgodny z prawem nadano decyzji klauzulę rygoru natychmiastowej wykonalności bądź wydano decyzję, która podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa, (B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 511).

Krok: wniosek o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji

Wniosek strony powinien zawierać elementy określone w art. 63 § 2 i 3 k.p.a., tj. wskazanie osoby, której dotyczy, jej adres, żądanie oraz podpis. Wniosek taki strona może wnieść zarówno pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (art. 63 § 1 k.p.a.). Uzasadnienie wniosku nie jest konieczne, jednakże może się ono przyczynić do uznania przez organ, że wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji jest zasadne.