Wstępne zbadanie sprawy przez sąd w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Wstępne zbadanie sprawy przez sąd w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wstępne zbadanie sprawy przez sąd w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Wstępne zbadanie sprawy przez sąd w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Wstępne zbadanie sprawy przez sąd w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Wstępne zbadanie sprawy przez sąd w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych sąd przewodniczący sąd przewodniczący czy pismo wszczynające postępowanie spełnia niezbędne wymagania? usuwanie braków formalnych podjęcie dalszych czynności czy braki formalne pisma mogą być usunięte w postępowaniu wyjaśniającym? podjęcie postępowania wyjaśniającego zwrot pisma nadanie sprawie dalszego biegu otrzymanie odwołania zapoznanie się z materiałem sprawy czy zebrany materiał dowodowy pozwala na podjęcie dalszych czynności? zwrócenie akt organowi rentowemu powód powód złożenie odwołania tak nie nieusunięte usunięte tak nie nie tak

Krok: złożenie odwołania

Krok: zapoznanie się z materiałem sprawy

W postępowaniu z zakresu ubezpieczeń społecznych rozprawę poprzedzają dwa etapy przygotowawcze: postępowanie wstępne i postępowanie wyjaśniające. Postępowanie wstępne (art. 467 § 2 k.p.c.) jest obligatoryjne, a postępowanie wyjaśniające fakultatywne (art. 468 § 2 k.p.c.).

W orzecznictwie wyjaśniono, że wstępne badanie sprawy przewidziane w art. 467 § 1 k.p.c. należy do sądu pierwszej instancji, wskutek czego zarzut naruszenia tego przepisu nie może być skierowany w skardze kasacyjnej wobec wyroku sądu drugiej instancji (por. wyrok SN z dnia 7 września 1999 r., I PKN 243/99, OSNAPiUS 2001, nr 1, poz. 8).