Wstępne badanie skargi wniesionej przez stronę - referendarz sądowy - OpenLEX

Dauter Bogusław, Wstępne badanie skargi wniesionej przez stronę - referendarz sądowy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 9 lutego 2021 r.
Autorzy:

Wstępne badanie skargi wniesionej przez stronę - referendarz sądowy

Wstępne badanie skargi wniesionej przez stronę - referendarz sądowy

Wstępne badanie skargi wniesionej przez stronę - referendarz sądowy.

Wstępne badanie skargi polega na podjęciu szeregu czynności sprawdzających. W ramach tego badania dokonuje się bowiem nie tylko oceny przesłanek szeroko rozumianej dopuszczalności skargi, ale także ustaleń co do istnienia przedmiotu zaskarżenia oraz właściwości konkretnego WSA. W szerokim znaczeniu przesłanki dopuszczalności zaskarżenia, to wszystkie warunki wymagane przez przepisy prawa do skutecznego złożenia skargi jako pisma procesowego do sądu administracyjnego (T. Woś [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, T. Woś (red.), Warszawa 2011, s. 399 i n.). Wstępne badanie skargi, które - na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658) - może przeprowadzić referendarz sądowy (starszy referendarz sądowy), ma zatem na celu ustalenie, czy są podstawy do tego, aby stała się ona przedmiotem merytorycznego rozpoznania przez konkretny Wojewódzki Sąd Administracyjny. Procedura przedstawia wstępne badanie skargi wniesionej przez stronę z perspektywy zakresu podejmowanych czynności. Zastrzec przy tym należy, że zarówno kolejność tych czynności, jak i ich zakres, w związku z różnymi przedmiotami skarg oraz różnymi dla danej sprawy okolicznościami, nie zawsze będzie jednakowy. Procedura uwzględnia w szczególności zmiany wynikające ustawy z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935) - dalej ustawa o zmianie Kpa oraz ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 159).

Wstępne badanie skargi wniesionej przez stronę - referendarz sądowy wsa przewodniczący referendarz sądowy skład orzekający wsa przewodniczący referendarz sądowy skład orzekający wstępne badanie skargi przez przewodniczącego czy przekazać skargę do wstępnego badania referendarzowi sądowemu? otrzymanie skargi badanie wymogów formalnych skargi badanie czy sąd powszechny uznał się niewłaściwy usuwanie braków formalnych skargi badanie czy skarga została wniesiona przez podmiot do tego legitymowany badanie czy skarga czy została wniesiona w terminie badanie czy skarga podlega wpisowi sądowemu badanie czy uiszczono wpis sądowy w prawidłowej wysokości badanie czy strona przed wniesieniem skargi wyczerpała środki zaskarżenia w postępowaniu przed organem usuwanie braków w zakresie zdolności sądowej lub procesowej przekazanie skargi organowi badanie czy sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona badanie czy po przekazaniu skargi jednej ze stron postępowania administracyjnego, inna strona tego postępowania zwróciła się do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy badanie czy występują braki w zakresie zdolności sądowej lub procesowej badanie czy skarga została wniesiona za pośrednictwem organu badanie czy skarga została wniesiona do właściwego wsa badanie czy istnieje przedmiot zaskarżenia odrzucenie skargi sprawa nadaje się do merytorycznego rozpoznania przekazanie skargi właściwemu wsa strona strona wniesienie skargi spełnia nie spełnia tak nie usunięte nieusunięte tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie usunięte nieusunięte nie tak tak nie nie występują występują nie tak nie tak tak nie

Krok: wniesienie skargi

1. Do uruchomienia kontroli sądu administracyjnego, czyli wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego, wymagane jest wystąpienie ze stosownym żądaniem przez podmiot do tego legitymowany.

2. Postępowanie sądowoadministracyjne przed WSA z reguły wszczyna złożenie skargi (por. art. 63 p.p.s.a.).

3. Uprawnionym do wniesienia skargi - obok prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz organizacji społecznej - jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a także podmiot, któremu ustawy przyznają to prawo (por. odpowiednio art. 50 § 1 i § 2 p.p.s.a.).

Krok: otrzymanie skargi

Pisma wpływające do sądu są przedstawiane przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenia co do sposobu jego załatwienia.