Wstąpienie do sprawy osoby, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Wstąpienie do sprawy osoby, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 14 stycznia 2015 r.
Autorzy:

Wstąpienie do sprawy osoby, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo

Wstąpienie do sprawy osoby, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo

Wstąpienie do sprawy osoby, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo

Wstąpienie do sprawy osoby, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo prokurator prokurator odstąpienie od udziału w sprawie możliwy przebieg postępowania dalszy udział w sprawie sąd przewodniczący sąd przewodniczący badanie formalne oświadczenia o wstąpieniu do sprawy usuwanie braków formalnych i fiskalnych oświadczenia o wstąpieniu do sprawy zwrot pisma procesowego nadanie sprawie dalszego biegu osoba trzecia osoba trzecia doręczenie odpisu pozwu osobie, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo możliwy przebieg postępowania wstąpienie do sprawy w charakterze powoda zaniechanie wstąpienia do sprawy nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte

Krok: doręczenie odpisu pozwu osobie, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo

W myśl art. 56 zd. drugie k.p.c. osoba, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, może w każdym stanie sprawy wstąpić do niej w charakterze powoda. Przewidziany w zdaniu pierwszym tego przepisu obowiązek doręczenia jej odpisu pozwu wniesionego przez prokuratora umożliwia jej zapoznanie się ze stanowiskiem prokuratora i rozważenie celowości wstąpienia do sprawy. Nie ma przeszkód, aby osoba taka wstąpiła do sprawy jeszcze przed doręczeniem jej odpisu pozwu wniesionego przez prokuratora, jeśli wcześniej dowie się o wszczęciu sprawy. Możliwość wstąpienia do sprawy w każdym jej stanie oznacza możliwość wstąpienia także na etapie postępowania wywołanego wniesieniem skargi kasacyjnej albo skargi o wznowienie postępowania.

Krok: wstąpienie do sprawy w charakterze powoda

Oświadczenie o wstąpieniu do sprawy w charakterze powoda może zostać złożone w piśmie procesowym poza rozprawą lub ustnie do protokołu rozprawy.

Oświadczenie takie może ograniczać się do wyrażenia woli wstąpienia do sprawy i popierania powództwa. Jednakże biorąc pod uwagę, że po wstąpieniu do sprawy osoby, na rzecz której powództwo zostało wytoczone, prokurator może wycofać się z udziału w sprawie, oświadczenie o wstąpieniu powinno zawierać wnioski przewidujące taką ewentualność, a więc przede wszystkim żądanie powództwa, żądanie kosztów procesu oraz żądanie przeprowadzenia rozprawy pod nieobecność powoda (por. art. 177 § 1 pkt 5 k.p.c.). Jeśli ze względu na brak wiedzy prokurator nie wykorzystał środków dowodowych mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia, o których wiadomo takiej osobie, oświadczenie powinno zawierać także stosowne wnioski dowodowe.

Stosownie do art. 17 u.k.s.c. w przypadku wstąpienia do sprawy osoby, na której rzecz prokurator wytoczył powództwo, od osoby tej pobiera się opłatę sądową należną od pozwu. Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 6 u.k.s.c. prokurator nie miał bowiem obowiązku jej uiszczania.