Wskazanie zapłaty zaległości - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Wskazanie zapłaty zaległości

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autor:

Wskazanie zapłaty zaległości

Wskazanie zapłaty zaległości

Wskazanie zapłaty zaległości

Procedura dotyczy zasad zaliczania wpłat podatków.

Wskazanie zapłaty zaległości organ podatkowy organ podatkowy postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowej podatnik podatnik na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów dokonanie wpłaty wskazanie zobowiązania podatkowego lub raty podatku, na poczet którego dokonano wpłaty brak wskazania podatku, na poczet którego dokonano wpłaty wpłata na zaliczki

Krok: na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów

Przepis art. 62 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) - dalej o.p., określa tryb postępowania w sytuacji, gdy podatnik ma wiele rożnych zaległości podatkowych, a dokonywane wpłaty nie pokrywają wszystkich zobowiązań podatkowych ciążących na podatniku.

Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów (art. 62 § 2 o.p.).

Zasady zaliczania wpłaty w przypadku, gdy na dłużniku podatkowym ciążą zobowiązania z różnych tytułów podatkowych, stosuje się także do wpłat dokonywanych przez płatników, inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

Krok: dokonanie wpłaty

Podatnik dokonuje wpłaty na rzecz organu podatkowego i ciążą na nim zobowiązania z różnych tytułów, czyli z tytułu różnych podatków.