Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.
Autor:

Wprowadzenie procedur radiologicznych

Wprowadzenie procedur radiologicznych

Wprowadzenie procedur radiologicznych

Zgodnie z art. 33e ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 z późn. zm.) prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Jednym z elementów wymaganych do uzyskania zezwolenia jest stosowanie właściwych procedur postępowania medycznego, określonych w procedurach, których wprowadzenie jest dla takiego podmiotu obowiązkowe.

Niniejsza procedura przedstawia tryb wprowadzenia procedur radiologicznych niezbędnych do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej.

Podmiotem ubiegającym się o zezwolenie może być zarówno podmiot leczniczy, jak i praktyka zawodowa (indywidualna lub grupowa praktyka lekarska), określane w niniejszej procedurze zbiorczo mianem podmiotu.

Krok: ustalenie treści wzorcowych procedur radiologicznych

Wzorcowe i robocze procedury radiologiczne tworzone są przez komisje do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, działające na podstawie art. 33g ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 z późn. zm.) - dalej u.p.a. Procedury te publikowane są w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia.

Zgodnie z art. 33g ust. 6 u.p.a., na podstawie wyżej wymienionych procedur wzorcowych, jednostka ochrony zdrowia tworzy udokumentowane robocze procedury postępowania wymagane przez system zarządzania jakością.

Krok: ustalenie zakresu udzielanych świadczeń

Opracowanie procedur roboczych wymaga zatem ustalenia zakresu wykonywanych (planowanych świadczeń) oraz oceny, w jakim zakresie procedury wzorcowe winny zostać uzupełnione lub zmodyfikowane, aby możliwe były do zastosowania w danym podmiocie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację