Kaczorowska-Kossowska Iwona, Wprowadzanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ - nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r. do: 28 czerwca 2016 r.
Autor:

Wprowadzanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ - nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Wprowadzanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ - nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Wprowadzanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ - nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków omów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) określiło tryb przekazania świadczeniodawcom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, za wyjątkiem świadczeń POZ oraz świadczeń szpitalnych wysokospecjalistycznych, kwot dodatkowych środków na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne. Wydane ponad miesiąc później rozporządzenie z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) rozszerzyło ww. regulację na podwyżki dla pielęgniarek POZ.

W treści rozporządzeń określono także mechanizmy, przy pomocy których świadczeniodawca ma wykazać odpowiednie wykorzystanie tych środków.

Niniejsza procedura opisuje kolejność czynności związanych z realizacją § 3 i § 4 rozporządzenia z dnia 14 września 2015 r., tj. wprowadzanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ.

Wprowadzanie podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ - nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zz lub oipip zz lub oipip zawarcie porozumienia/wyrażenie opinii odebranie projektu podziału świadczeniodawca świadczeniodawca odebranie informacji przekazanie informacji do OW NFZ odebranie umowy dokonanie planu podziału środków przekazanie projektu podziału do zz lub opip OW NFZ OW NFZ uwzględnienie w umowach postanowień o podwyżkach ustalenie czy świadczeniodawca jest objęty rozporządzeniem przekazanie świadczeniodawcy zmiany umów 14 dni

Krok: ustalenie czy świadczeniodawca jest objęty rozporządzeniem

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) - dalej r.z.o.w.u. - wprowadziło mechanizm przekazywania środków na podwyżki dla tych świadczeniodawców, których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 77/2015/DSOZ z 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, przewiduje w § 10 ust. 1 rozliczenie w formie:

1) kapitacyjnej stawki rocznej - dla świadczeń w zakresie POZ udzielanych w ramach gotowości lekarza, pielęgniarki, położnej lub jednostki transportu sanitarnego; w przypadku świadczeń lekarza POZ, stawka kapitacyjna, obejmuje kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów badań diagnostycznych wykonywanych przez lekarza POZ w procesie udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy; w przypadku świadczeń pielęgniarki poz, położnej poz i pielęgniarki szkolnej stawka kapitacyjna określona w umowach zawieranych na lata 2016 i nast. obejmuje już kwotę przeznaczoną na wzrost finansowania wynikającego z omawianego rozporządzenia,

2) cenę jednostkową jednostki rozliczeniowej (porady, wizyty, świadczenia lub przewozu) - w związku z realizacją wskazanych w umowie świadczeń objętych finansowaniem „za wykonaną usługę”.

Świadczenie pielęgniarek i położnych POZ rozliczane są co do zasady w formie stawki kapitacyjnej, za wyjątkiem:

1) w przypadku pielęgniarek: świadczeń pielęgniarki POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy, świadczeń pielęgniarki POZ udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów, świadczeń pielęgniarki POZ udzielanych osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. - osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 u.ś.o.z. oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP oraz świadczeń pielęgniarki POZ udzielanych w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat);

2) w przypadku położnych: wizyty położnej POZ w edukacji przedporodowej, wizyty patronażowej położnej POZ, wizyty położnej POZ w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych, świadczeń położnej POZ udzielanych w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza OW oraz z terenu OW, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentów, świadczeń położnej POZ udzielanych osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 54 u.ś.o.z., osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 u.ś.o.z. oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP, świadczenia położnej POZ udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat), oraz pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

UWAGA: w przypadku zatem, gdy dany świadczeniodawca posiada umowę w zakresie POZ obejmującą wyłącznie świadczenia rozliczane za poradę, wizytę, lub świadczenie, nie jest on objęty przepisami rozporządzenia (np. świadczeniodawca posiadający wyłącznie umowę na tzw. szkoły rodzenia).

Krok: uwzględnienie w umowach postanowień o podwyżkach

Zgodnie z § 3 r.z.o.w.u. dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany do uwzględnienia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. postanowień dotyczących:

1) wysokości dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. uwzględnionych w wysokości kapitacyjnej stawki rocznej;

2) postanowienia o zwrocie środków, o których mowa w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w ust. 2, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.

W latach 2016–2019 dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany do uwzględnienia w wysokości kapitacyjnej stawki rocznej od dnia 1 września każdego roku postanowień dotyczących wysokości dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w sposób gwarantujący pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkom lub higienistkom szkolnym udzielającym świadczeń w środowisku nauczania i wychowania oraz położnym podstawowej opieki zdrowotnej średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w skali kraju o:

1) 800 zł od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., w tym o kwotę 400 zł, o której mowa w § 3 ust. 2 r.z.o.w.u.;

2) 1200 zł od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r., w tym o kwotę, o której mowa w pkt 1;

3) 1600 zł od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., w tym o kwotę, o której mowa w pkt 2.