Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Autor:

Wpływ terminu wypłaty wynagrodzenia (do końca miesiąca i do 10. dnia następnego miesiąca) na sposób naliczania i odprowadzanie wpłat do PPK

Wpływ terminu wypłaty wynagrodzenia (do końca miesiąca i do 10. dnia następnego miesiąca) na sposób naliczania i odprowadzanie wpłat do PPK

Wpływ terminu wypłaty wynagrodzenia (do końca miesiąca i do 10. dnia następnego miesiąca) na sposób naliczania i odprowadzanie wpłat do PPK

Termin wypłaty wynagrodzenia ma wpływ na datę powstania obowiązku naliczenia i odprowadzenia składki podstawowej i dodatkowej na konto uczestnika PPK w wybranej instytucji finansowej.

Krok: Wysokość wpłaty do PPK

Obowiązkiem podmiotu zatrudniającego tworzącego PPK jest finansowanie wpłaty podstawowej w wysokości 1,5% wynagrodzenia za uczestników PPK, którzy nie złożą deklaracji w sprawie rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Ponadto podmiot zatrudniający może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2,5% wynagrodzenia uczestników PPK. Dokonywanie wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający powinno zostać zapisane w umowie o zarządzanie PPK.

Poza wpłatą finansowaną przez podmiot zatrudniający, w ramach dopłat ze środków publicznych uczestnik PPK może otrzymać wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, płatną jednorazowo. Wpłata będzie przysługiwała każdemu uczestnikowi PPK, który przez co najmniej 3 pełne miesiące pozostaje uczestnikiem PPK, jeżeli za miesiące te dokonano na jego rachunek wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK. Jest to jedyny warunek, który uczestnik musi spełnić, żeby otrzymać wpłatę powitalną. Drugim rodzajem dopłaty ze środków publicznych jest dopłata roczna w wysokości 240 zł. Również ten rodzaj wypłaty będzie przysługiwał na jeden rachunek uczestnika, bez względu na liczbę PPK, w których uczestniczy. Uczestnikowi PPK przysługuje dopłata roczna, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowązującego w danym roku. W 2019 roku limit ten wynosi 472,50 zł.

Krok: Zasady dokonywania wpłat do PPK

Wpłat do PPK dokonuje się̨ , począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację