Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne toczące się przeciwko upadłemu - OpenLEX

Borys Adrian, Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne toczące się przeciwko upadłemu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne toczące się przeciwko upadłemu

Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne toczące się przeciwko upadłemu

Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne toczące się przeciwko upadłemu

Procedura przedstawia konsekwencje procesowe ogłoszenia upadłości w zakresie toczącego się przeciwko upadłemu postępowania egzekucyjnego. Ponieważ zarówno postępowanie egzekucyjne, jak i postępowanie upadłościowe zmierza do zaspokojenia wierzycieli, dlatego ich łączne występowanie prowadzi do powstania konkurencji w zaspokojeniu wierzycieli. W tym przypadku wewnątrzsystemowe powiązanie postępowania egzekucyjnego z postępowaniem upadłościowym ukształtowane jest według zasady wyłączności postępowania upadłościowego. Oznacza to, że ogłoszenie upadłości wyłącza dopuszczalność prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko upadłemu.

Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie egzekucyjne toczące się przeciwko upadłemu organ egzekucyjny organ egzekucyjny umorzenie postępowania egzekucyjnego przekazanie sum uzyskanych w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym do masy upadłości czy postępowanie egzekucyjne skierowane jest do majątku wchodzącego w skład masy upadłości możliwy przebieg postępowania ogłoszenie upadłości nie powoduje zawieszenia postępowania egzekucyjnego zawieszenie postępowania egzekucyjnego powzięcie informacji o uprawomocnieniu się postanowienie o ogłoszeniu upadłości ogłoszenie upadłości nie wpływa na postępowanie egzekucyjne podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego postępowanie będzie kontynuowane z udziałem syndyka powzięcie informacji o prawomocnym odrzuceniu lub oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości powzięcie informacji o ogłoszeniu upadłości dłużnika czy postępowanie egzekucyjne dotyczy masy upadłości sąd upadłościowy sąd upadłościowy uchylenie postępowania upadłościowego prawomocne odrzucenie lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości powiadomienie organów egzekucyjnych możliwy przebieg postępowania ogłoszenie upadłości strony postępowania rozpoznawczego obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obwieszczenie informacji o prawomocności postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie tak tak nie

Krok: ogłoszenie upadłości strony postępowania rozpoznawczego

Ogłoszeniem upadłości jest zdarzenie procesowe polegające na wydaniu postanowienia, w którym uwzględniono wniosek o ogłoszenie upadłości. Postanowienie takie, co do zasady, jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania (art. 51 ust. 2 p.u.). Zgodnie z przepisem art. 52 p.u. o momencie ogłoszenia upadłości decyduje początek dnia, w którym wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Krok: powiadomienie organów egzekucyjnych

Zgodnie z art. 53 ust. 5 p.u. o ogłoszeniu upadłości powiadamia się znane sądowi organy egzekucyjne prowadzące postępowania egzekucyjne przeciwko upadłemu. Powiadomienie organów egzekucyjnych następuje w dniu ogłoszenia upadłości i dokonuje się go przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną.