Wpływ ogłoszenia upadłości na cywilne postępowanie rozpoznawcze toczące się z udziałem upadłego - OpenLEX

Borys Adrian, Wpływ ogłoszenia upadłości na cywilne postępowanie rozpoznawcze toczące się z udziałem upadłego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Wpływ ogłoszenia upadłości na cywilne postępowanie rozpoznawcze toczące się z udziałem upadłego

Wpływ ogłoszenia upadłości na cywilne postępowanie rozpoznawcze toczące się z udziałem upadłego

Wpływ ogłoszenia upadłości na cywilne postępowanie rozpoznawcze toczące się z udziałem upadłego

Procedura przedstawia procesowe skutki ogłoszenia upadłości w zakresie cywilnego postępowania rozpoznawczego toczącego się z udziałem upadłego. W procedurze przedstawiono zagadnienia związane z zawieszeniem postępowania rozpoznawczego, wezwaniem syndyka do udziału w postępowaniu oraz podjęciem zawieszonego postępowania.

Z uwagi na jednolitość funkcjonalną postępowania upadłościowego występują powiązania między postępowaniem upadłościowym a cywilnym postępowaniem rozpoznawczym. Postępowanie upadłościowe ma charakter mieszany – rozpoznawczo-wykonawczy, oznacza to, że ochrona prawna jest w nim udzielana nie tylko w drodze przymusowego urzeczywistnienia praw uczestników postępowania, ale także przez rozpoznanie sprawy cywilnej – tzn. przez ustalenie istnienia praw uczestników postępowania. Dlatego możliwe staje się potencjalne rozpoznanie tej samej sprawy cywilnej zarówno w postępowaniu upadłościowym, jak i w procesie, co wymagało wprowadzenia rozwiązań kolizyjnych, które zostały omówione w niniejszej procedurze.

Wpływ ogłoszenia upadłości na cywilne postępowanie rozpoznawcze toczące się z udziałem upadłego sędzia-komisarz sędzia-komisarz sprostowanie listy wierzytelności powzięcie wiadomości o wydaniu prawomocnego orzeczenia syndyk syndyk otrzymanie wezwania sąd sąd czy zawieszone postępowania dotyczy wierzytelność, która podlega zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym czy wierzytelność została zamieszczona na liście wierzytelności oczekiwanie na zakończenie lub umorzenie postępowania upadłościowego wydanie orzeczenia w sprawie czy wierzyciel złościł swoją wierzytelność podjęcia zwieszonego postępowania podjęcie zawieszonego postępowania zawieszenie postępowania cywilnego wezwanie syndyka do udziału w postępowaniu uchylenie orzeczeń wydanych po ogłoszeniu upadłości umorzenie postępowania rozpoznawczego możliwość podjęcia postępowania przeciwko syndykowi powzięcie wiadomości o ogłoszeniu upadłości czy postępowanie cywilne dotyczy masy upadłości? ogłoszenie upadłości nie wypływa na postępowania cywilne sąd upadłościowy sąd upadłościowy zakończenie lub umorzenie postępowania upadłościowego ogłoszenie upadłości strony postępowania rozpoznawczego obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości nie tak nie tak nie tak nie tak

Krok: ogłoszenie upadłości strony postępowania rozpoznawczego

Ogłoszeniem upadłości jest zdarzenie procesowe polegające na wydaniu postanowienia, w którym uwzględniono wniosek o ogłoszenie upadłości. Postanowienie takie, co do zasady, jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania (art. 51 ust. 2 p.u.). Zgodnie z przepisem art. 52 p.u. o momencie ogłoszenia upadłości decyduje początek dnia, w którym wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Krok: obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Zgodnie z art. 53 ust. 1 p.u. postanowienie o ogłoszeniu upadłości obwieszcza się.

Obwieszczenia dokonuje się w Rejestrze – Krajowym Rejestrze Zadłużonych (art. 221 ust. 1 w zw. z art. 35 p.u. oraz art. 27 ust. 4 p.u.). Obwieszczenie oznacza ujawnienie w Rejestrze w sposób dostępny dla każdego, bez potrzeby posiadania konta w systemie i logowania się do niego.