Bogusiak Marta, Wpisanie pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 lipca 2017 r. do: 5 lutego 2019 r.
Autorzy:

Wpisanie pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych

Wpisanie pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych

Wpisanie pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych

Procedura opisuje zasady dokonywania wpisu pacjentów na tzw. listy oczekujących, czyli listy ustalające kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w podmiotach leczniczych (szpitalach i poradniach AOS). Procedura uwzględnia także ogólne zasady prowadzenia list oczekujących na świadczenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, udzielane w oparciu o kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz odsyła w tym zakresie do bardziej szczegółowych procedur.

Wpisanie pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych szpital szpital udzielenie świadczenia szybka ścieżka onkologiczna odczytanie kategorii pacjenta ze skierowania czy do udzielenia świadczenia konieczne jest skierowanie? poinformowanie pacjenta o wpisie na listę oczekujących wpis na listę oczekujących czy pacjent podlega wpisowi na listę oczekujących czy pacjent posiada skierowanie? odmowa udzielenia świadczenia i wpisania pacjenta na listę oczekujących czy pacjent posiada kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego? przyjęcie zgłoszenia pacjenta udzielenie świadczenia poradnia AOS poradnia AOS odmowa wpisu na listę czy pacjent posiada skierowanie? czy do udzielenia świadczenia konieczne jest skierowanie? szybka ścieżka onkologiczna czy pacjent posiada kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego? udzielenie świadczenia czy pacjent podlega wpisowi na listę oczekujących poinformowanie pacjenta o wpisie na listę oczekujących wpis na listę oczekujących przyjęcie zgłoszenia pacjenta czy pacjent podlega wpisowi na listę oczekujących? odczytanie kategorii pacjenta ze skierowania udzielenie świadczenia ocena kryteriów medycznych pacjent pacjent zgłoszenie się pacjenta tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: zgłoszenie się pacjenta

W razie zgłoszenia się pacjenta, świadczeniodawca, jeżeli nie ma możliwości niezwłocznego udzielenia świadczenia zdrowotnego, wpisuje pacjenta do kolejki oczekujących. Kolejki oczekujących obowiązani są prowadzić świadczeniodawcy udzielający świadczeń w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - art. 20 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z.

UWAGA:

Na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się świadczeniobiorców kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy (art. 20 ust. 1a u.ś.o.z.).

Świadczeniodawca prowadzący listy oczekujących jest obowiązany umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, możliwość monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia (art. 23a u.ś.o.z.).

Krok: przyjęcie zgłoszenia pacjenta

Pacjent może zgłosić się do świadczeniodawcy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, a także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.