Wpis do księgi wieczystej wzmianki o wniosku oraz o skardze na wpis dokonany przez referendarza sądowego - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Wpis do księgi wieczystej wzmianki o wniosku oraz o skardze na wpis dokonany przez referendarza sądowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wpis do księgi wieczystej wzmianki o wniosku oraz o skardze na wpis dokonany przez referendarza sądowego

Wpis do księgi wieczystej wzmianki o wniosku oraz o skardze na wpis dokonany przez referendarza sądowego

Wpis do księgi wieczystej wzmianki o wniosku oraz o skardze na wpis dokonany przez referendarza sądowego

Wpisu do ksiąg wieczystych wzmianki m.in. o wniosku oraz o skardze na wpis dokonany przez referendarza sądowego dokonują samodzielnie pracownicy sądowi wyznaczeni przez prezesa sądu lub przewodniczącego wydziału (por. § 18 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, Dz. U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.).

Wpis do księgi wieczystej wzmianki o wniosku oraz o skardze na wpis dokonany przez referendarza sądowego sąd drugiej instancji sąd drugiej instancji zmiana postanowienia oddalającego wniosek i nakazanie dokonania żądanego wpisu wydanie innego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie oddalenie apelacji sąd pierwszej instancji przewodniczący wydziału referendarz sądowy skład orzekający sąd pierwszej instancji przewodniczący wydziału referendarz sądowy skład orzekający wniesienie skargi na wpis dokonany przez referendarza sądowego wykreślenie z księgi wieczystej wzmianki o wniosku wykreślenie z księgi wieczystej wzmianki o wniosku wpis do księgi wieczystej wzmianki o skardze na wpis dokonany przez referendarza sądowego dokonanie nakazanego wpisu wykreślenie z księgi wieczystej wzmianki o wniosku uprawomocnienie się orzeczenia wykreślenie z księgi wieczystej wzmianki o skardze przedstawienie środka odwoławczego sądowi drugiej instancji wpis do księgi wieczystej wzmianki o wniosku wniesienie apelacji na postanowienie oddalające wniosek albo zażalenia na postanowienie odrzucające wniosek bądź umarzające postępowanie w sprawie wniesienie skargi na inne orzeczenie referendarza sądowego kończące postępowanie w sprawie wykreślenie z księgi wieczystej wzmianki o wniosku wykreślenie z księgi wieczystej wzmianki o wniosku przywrócenie w księdze wieczystej wzmianki o wniosku rejestracja wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych uprawomocnienie się orzeczenia dokonanie wpisu w księdze wieczystej wydanie innego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie utrzymanie w mocy zaskarżonego wpisu albo zmiana zaskarżonego wpisu przez jego wykreślenie i dokonanie nowego wpisu dokonanie wpisu w księdze wieczystej wydanie innego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie uchylenie zaskarżonego wpisu i oddalenie wniosku, odrzucenie wniosku albo umorzenie postępowania w sprawie

Krok: rejestracja wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych

Krok: wpis do księgi wieczystej wzmianki o wniosku

Według art. 6267 § 2 k.p.c. niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych zaznacza się w odpowiednim dziale księgi wieczystej numer wniosku (wzmianka o wniosku).

Ujawnienie wzmianki o wniosku ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego w obrocie nieruchomościami. W myśl art. 2 u.k.w.h. nie można zasłaniać się nieznajomością wniosków, o których uczyniono wzmiankę w księdze wieczystej. Na podstawie art. 8 u.k.w.h. wzmianka o wniosku wyłącza działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Wzmianka o wniosku zamieszczana jest w odpowiednim - stosownie do żądania wniosku - dziale księgi wieczystej (w łamie pierwszym „wzmianka o wniosku”), a jeśli wniosek dotyczy wpisów w dwóch lub więcej działach tej samej lub różnych ksiąg, wzmianki o wniosku zamieszcza się w każdym z tych działów (por. § 9 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, Dz. U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.).

Wzmianka o wniosku składa się z kolejnego numeru dziennika ksiąg wieczystych, którym oznaczony został wniosek, z dodaniem dwóch końcowych cyfr danego roku (por. § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, Dz. U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.). Należy więc uwzględnić, że tylko w oparciu o treść wzmianki ujawnionej w księdze wieczystej nie można w sposób pewny ustalić, jaka jest treść wniosku, którego wzmianka dotyczy. Art. 2 u.k.w.h. wprowadza zaś powinność liczenia się z treścią nie tyle wzmianki, ale wniosku, o którym uczyniono wzmiankę.

Zobacz również § 6 i § 68–72 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 695