Wolny zawód w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wolny zawód w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Wolny zawód w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

Wolny zawód w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

Wolny zawód w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

Procedura pozwala ustalić czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykonuje wolny zawód w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wolny zawód w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym osoba fizyczna osoba fizyczna osoba fizyczna wykonuje wolny zawód osoba fizyczna nie wykonuje wolnego zawodu istnieje potrzeba ustalenia czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykonuje wolny zawód w rozumieniu przepisów u.z.p.d. czy osoba fizyczna wykonuje jeden z określonych przepisami zawodów? czy zawód ten osoba fizyczna wykonuje osobiście? tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykonuje wolny zawód w rozumieniu przepisów u.z.p.d.

W art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.) – dalej u.z.p.d., określona jest obowiązująca na gruncie przepisów tej ustawy definicja wolnego zawodu.

Krok: czy osoba fizyczna wykonuje jeden z określonych przepisami zawodów?

Od 1.01.2022 r. wolnym zawodem w rozumieniu u.z.p.d. może być wyłącznie pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana przez:

1) tłumaczy,

2) adwokatów,

3) notariuszy,

4) radców prawnych,

5) biegłych rewidentów,

6) księgowych,

7) agentów ubezpieczeniowych,

8) agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,

9) brokerów reasekuracyjnych,

10) brokerów ubezpieczeniowych,

11) doradców podatkowych,

12) doradców restrukturyzacyjnych,

13) maklerów papierów wartościowych,

14) doradców inwestycyjnych,

15) agentów firm inwestycyjnych,

16) rzeczników patentowych.