Niewiadomski Zygmunt, Wnoszenie uwag i wniosków w procedurach z udziałem społeczeństwa w sprawach indywidualnych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 16 października 2023 r.
Autorzy:

Wnoszenie uwag i wniosków w procedurach z udziałem społeczeństwa w sprawach indywidualnych

Wnoszenie uwag i wniosków w procedurach z udziałem społeczeństwa w sprawach indywidualnych

Wnoszenie uwag i wniosków w procedurach z udziałem społeczeństwa w sprawach indywidualnych

Możliwość wnoszenia uwag i wniosków stanowi kluczowy element procedury z udziałem społeczeństwa. Wprawdzie zarówno uwagi, jak i wnioski nie mają charakteru wiążącego, jednakże są wyrazem opinii publicznej w sprawie. „Uwagi” są krytycznymi wypowiedziami na temat planowanego przedsięwzięcia lub dokumentu strategicznego, a także postępowania. „Wnioski” winny być rozumiane jako projekty przedstawione do rozważenia i decyzji (por. B. Draniewicz, Glosa do wyroku WSA w Gdańsku z dnia 24 lutego 2009 r., II SA/Gd 906/08, Prawo i Środowisko 2009, nr 2, s. 135-144). Uwagi i wnioski mogą dotyczyć kwestii zarówno merytorycznych, jak i formalnych.

Krok: czy postępowanie dotyczy inwestycji strategicznej w rozumieniu art. 103a uoiś?

Inwestycje strategiczne, w rozumieniu art. 103a ust. 1 uoiś, łącznie winne spełnić następujące przesłanki:

1. muszą wystąpić indywidualne okoliczności uzasadniające podjęcie natychmiastowych działań w celu realizacji tej inwestycji;

2. realizacji inwestycji nie może powodować znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

3. realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

w przypadku inwestycji strategicznej mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 nie istnieją rozwiązania alternatywne dla realizacji tej inwestycji.

Krok: brak możliwości wnoszenia uwag i wniosków

Zgodnie z treścią art. 103b uoiś w postępowaniach dotyczących inwestycji strategicznych w rozumieniu art. 103a ust. 1 uoiś nie mają zastosowania przepisy dotyczące udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.

Wnoszenie uwag i wniosków w procedurach z udziałem społeczeństwa w sprawach indywidualnych zainteresowany zainteresowany wnoszenie uwag i wniosków organ administracji publicznej organ administracji publicznej pozostawienie bez rozpatrzenia poinformowanie o sposobie rozpatrzenia uwag i wniosków czy postępowanie dotyczy inwestycji strategicznej w rozumieniu art. 103a uoiś? oczekiwanie na uwagi i wnioski brak możliwości wnoszenia uwag i wniosków wszczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa wyznaczenie terminu na składanie uwag i wniosków czy uwagi i wnioski wpłynęły w terminie? rozpatrzenie wniesionych uwag i wniosków tak nie tak nie