Niewiadomski Zygmunt, Wnoszenie uwag i wniosków w procedurach z udziałem społeczeństwa w sprawach indywidualnych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Wnoszenie uwag i wniosków w procedurach z udziałem społeczeństwa w sprawach indywidualnych

Wnoszenie uwag i wniosków w procedurach z udziałem społeczeństwa w sprawach indywidualnych

Wnoszenie uwag i wniosków w procedurach z udziałem społeczeństwa w sprawach indywidualnych

Możliwość wnoszenia uwag i wniosków stanowi kluczowy element procedury z udziałem społeczeństwa. Wprawdzie zarówno uwagi, jak i wnioski nie mają charakteru wiążącego, jednakże są wyrazem opinii publicznej w sprawie. „Uwagi” są krytycznymi wypowiedziami na temat planowanego przedsięwzięcia lub dokumentu strategicznego, a także postępowania. „Wnioski” winny być rozumiane jako projekty przedstawione do rozważenia i decyzji (por. B. Draniewicz, Glosa do wyroku WSA w Gdańsku z dnia 24 lutego 2009 r., II SA/Gd 906/08, Prawo i Środowisko 2009, nr 2, s. 135-144). Uwagi i wnioski mogą dotyczyć kwestii zarówno merytorycznych, jak i formalnych.

Wnoszenie uwag i wniosków w procedurach z udziałem społeczeństwa w sprawach indywidualnych zainteresowany zainteresowany wnoszenie uwag i wniosków organ administracji publicznej organ administracji publicznej pozostawienie bez rozpatrzenia poinformowanie o sposobie rozpatrzenia uwag i wniosków oczekiwanie na uwagi i wnioski wszczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa wyznaczenie terminu na składanie uwag i wniosków czy uwagi i wnioski wpłynęły w terminie? rozpatrzenie wniesionych uwag i wniosków tak nie

Krok: wszczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa

O tym, które z postępowań wymagają udziału społeczeństwa, rozstrzygają przepisy prawa. Mogą to być zarówno postępowania administracyjne w sprawach indywidualnych, jak i w sprawie przyjęcia dokumentu strategicznego. Procedura z udziałem społeczeństwa często określana jest mianem „klocka lego”, gdyż nie występuje nigdy samodzielnie, a towarzyszy innym procedurom.

Krok: wyznaczenie terminu na składanie uwag i wniosków

Organ administracyjny właściwy do wydania decyzji administracyjnej, która wymaga do swojego wydania lub zmiany udziału społeczeństwa, wyznacza 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków do wyłożonej dokumentacji sprawy.