Fajgielski Paweł, Wnoszenie skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do sądu administracyjnego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 25 maja 2018 r.
Autor:

Wnoszenie skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do sądu administracyjnego

Wnoszenie skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do sądu administracyjnego

Od decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych strona nie może odwołać się do organu wyższego stopnia, gdyż takiego organu nie ma. Zgodnie z art. 7 ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych; Dz.U. poz. 1000 ze zm.) – dalej u.o.d.o. – postępowanie przed Prezesem Urzędu jest jednoinstancyjne, tak więc wyłączona została możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 78 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO. każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego jej dotyczącej. Od decyzji organu nadzorczego służy skarga do sądu administracyjnego. Sądem pierwszej instancji jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a sądem drugiej instancji – Naczelny Sąd Administracyjny.

Wnoszenie skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do sądu administracyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przekazanie skargi do sądu administracyjnego odebranie skargi czy organ nadzorczy uwzględnił skargę i zmienił decyzję? doręczenie nowej decyzji stronie strona strona odebranie decyzji strona jest niezadowolona z decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wniesienie skargi na decyzję organu nadzorczego tak nie

Krok: strona jest niezadowolona z decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Rozstrzygnięcie w postaci decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych może być niezgodne z oczekiwaniami strony. W tej sytuacji strona może dążyć do weryfikacji treści decyzji i skorzystać w tym celu ze środków zaskarżenia.

Krok: wniesienie skargi na decyzję organu nadzorczego

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz.U. z 2018 r. poz. 1302) – dalej p.p.s.a. – za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – Prezesa Urzędu.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji i organu, który ją wydał, oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego (art. 57 § 1 p.p.s.a.).