Wnoszenie pisma przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Wnoszenie pisma przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 3 lipca 2021 r.
Autorzy:

Wnoszenie pisma przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego

Wnoszenie pisma przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego

Wnoszenie pisma przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego

Krok: czy pismo podlegało opłacie?

Pisma podlegające opłacie wymienione zostały w art. 3 u.k.s.c. W poszczególnych przepisach ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych doprecyzowano wysokość opłat.

Krok: czy zostało należycie opłacone?

Pismo jest nienależycie opłacone, gdy w ogóle nie uiszczono od niego koniecznej opłaty bądź gdy uiszczona opłata jest niższa od należnej. Uiszczenie opłaty w wysokości wyższej niż wymagana nie skutkuje nienależytym opłaceniem pisma. Nienależna część opłaty podlega zwrotowi (art. 80 ust. 1 u.k.s.c.).

Obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy też ułamkowej części opłaty (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2003 r., III CZP 16/03, OSNC 2004, nr 3, poz. 33).

Wnoszenie pisma przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego sąd przewodniczący sąd przewodniczący czy dołączono dowód doręczenia lub wysłania przesyłką poleconą? zwrot pisma obarczonego brakami formalnymi badanie formalne pisma zwrot pisma nadanie pismu dalszego biegu otrzymanie potwierdzenia czy pismo podlegało bezpośredniemu doręczeniu drugiej stronie? otrzymanie poprawionego pisma otrzymanie pisma czy pismo podlegało opłacie? czy zostało należycie opłacone? zwrot nieopłaconego pisma adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy doręczenie uiszczenie opłaty wniesienie pisma wniesienie poprawionego pisma nie tak w terminie 7 dni nie spełnia wymagań spełnia wymagania w terminie 7 dni tak nie tak nie nie tak