Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autor:

Wniosek o zwrot nadwyżki zaliczek

Wniosek o zwrot nadwyżki zaliczek

Wniosek o zwrot nadwyżki zaliczek

Procedura dotyczy składania wniosku o zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy oraz trybu zwrotu nadpłaty z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, w przypadku niewystąpienia przez podatnika z wnioskiem o zwrot nadwyżki zaliczek.

Krok: nadwyżka wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy

Pojęcie nadwyżki wpłaconych zaliczek odróżnić należy od pojęcia nadpłaty w zaliczkach. Nadwyżka, w odróżnieniu od nadpłaty, nie jest świadczeniem pozbawionym podstawy prawnej uiszczonym jako podatek. Nadwyżki są różnicą między kwotą uiszczonych, na podstawie prawnej zaliczek, w wysokości wynikającej z odpowiednich przepisów ustaw podatkowych, a kwotą podatku należnego za okres rozliczeniowy. Natomiast nadpłata wynikająca z zaliczek na podatek stanowi różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania podatkowego a kwotą zapłaconych zaliczek na poczet tego zobowiązania w podatkach dochodowych, w podatku akcyzowym oraz we wpłatach z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub przedsiębiorstw państwowych, a także podatku w podatku od towarów i usług w sytuacji rozliczeń kwartalnych (dalsza część procedury dotyczy tylko nadpłaty wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy).

Instytucję zwrotu nadwyżki wpłaconych kwot na podatek dochodowy, które nie są nadpłatą w rozumieniu art. 72 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) - dalej o.p., wprowadza art. 77a o.p. Regulacja ta odnosi się jedynie do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych, z wyłączeniem zaliczek wpłacanych na poczet innych zobowiązań podatkowych. Do momentu powstania nadpłaty z tytułu opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego, a więc do dnia złożenia zeznania rocznego w myśl art. 73 § 2 pkt 1 o.p., można dokonać jedynie zwrotu nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy, a nie zwrotu nadpłaty.

Krok: spełnienie przesłanek zwrotu nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy

W myśl art. 77a o.p., na wniosek podatnika, organ podatkowy może, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika, dokonać zwrotu nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy, co oznacza, że może to uczynić przed zakończeniem okresu, za który rozlicza się podatek, wynikający z art. 76c o.p., jeszcze przed powstaniem nadpłaty z tego tytułu

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?