Wniosek o zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Wniosek o zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autor:

Wniosek o zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego

Wniosek o zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego

Wniosek o zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego

Procedura dotyczy trybu składania wniosku o zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego.

Wniosek o zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego organ podatkowy organ podatkowy (!) odmowa  przyjęcia  zabezpieczenia zabezpieczenie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (!) ocena przesłanek  do przyjęcia  zabezpieczenia  zaproponowanego  przez stronę (!) przyjęcie  zabezpieczenia uchylenie lub zmiana zakresu zabezpieczenia podatnik podatnik złożenie zażalenie na postanowienie o przyjęciu zabezpieczenia zażalenie na postanowienie o odmowie przyjęcia zabezpieczenia obowiązek zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego wniosek o zabezpieczenie zobowiązania podatkowego dokonanie zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji strona składa zażalenie warunki spełnione warunki są niespełnione zmiana zakresu zabezpieczenia strona złożyła zażalenie

Krok: obowiązek zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych może być dokonane na wniosek strony postępowania zabezpieczającego w trybie art. 33d § 2 ustawy z z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) - dalej o.p.

Krok: wniosek o zabezpieczenie zobowiązania podatkowego

Podatnik może wystąpić do organu podatkowego o zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego, wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę. Formy prawne zabezpieczenia zobowiązań podatkowych na wniosek strony można określić jako dobrowolne zabezpieczenie, przy czym jednak element dobrowolności dotyczy jedynie samej formy zabezpieczenia, a nie tego czy do zabezpieczenia w ogóle dojdzie (W. Morawski , Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych w trybie art. 33d-33g Ordynacji podatkowej, Przegląd Podatkowy 2007, nr 4, s. 30)