Wniosek o zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie za pracę - OpenLEX

Giżejowska Alina, Wniosek o zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie za pracę

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie za pracę

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie za pracę

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie za pracę

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie za pracę sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający wpływ wniosku do sądu /złożenie wniosku na posiedzeniu badanie formalne wniosku usuwanie braków formalnych wniosku zwrot wniosku rozpoznanie wniosku uwzględnienie Oddalenie pracownik pracownik wniosek o zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie uwzględnienie oddalenie nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte

Krok: wniosek o zabezpieczenie roszczenia o wynagrodzenie

Zgodnie z art. 730 § 2 k.p.c., sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego (art. 126 k.p.c.), a nadto zawierać:

1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia;

2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających.

Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy (art. 736 § 1 i 2 k.p.c.). Trzeba podkreślić, że w sprawach o wynagrodzenie za pracę poza sposobami zabezpieczenia wskazanymi w art. 747 k.p.c., dopuszczalne jest zabezpieczenie polegające na zobowiązaniu obowiązanego (pracodawcy) do zapłaty uprawnionemu (pracownikowi) jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych ponadto podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie roszczenia (nie jest konieczne wykazanie interesu prawnego w zabezpieczeniu - art. 753 § 1 k.p.c. w zw. z art. 7531 § 1 pkt 2 k.p.c.).

Krok: badanie formalne wniosku

Wniosek o przywrócenie terminu powinien spełniać wymagania pisma procesowego, określone w art. 126 k.p.c.), a nadto zawierać:

1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia;

2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.

Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy.