Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru zastawów - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru zastawów

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 27 kwietnia 2018 r.
Autor:

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru zastawów

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru zastawów

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru zastawów

Procedura dotyczy trybu złożenia wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru zastawów.

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru zastawów strona strona wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru zastawów organ podatkowy organ podatkowy decyzja o wykreśleniu wpisu z rejestru zastawów konieczność ustanowienia zastawu skarbowego wpis do rejestru zastawów skarbowych zastawem skarbowym obciążono rzeczy lub prawa będące własnością zastawcy rzeczy lub prawa obciążone zastawem skarbowym nie stanowią własności zastawcy

Krok: konieczność ustanowienia zastawu skarbowego

W myśl art. 41 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) - dalej o.p., Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 o.p. (doręczenie decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego) oraz z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12.400 zł. Zastawem skarbowym nie mogą być jednak obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki. Zastaw skarbowy służy więc zabezpieczeniu wierzytelności o charakterze administracyjnoprawnym i jest formą zastawu ustawowego. Jego przedmiotem mogą być rzeczy ruchome lub zbywalne prawa majątkowe stanowiące własność podatnika oraz jego współwłasność z małżonkiem, niezależnie od tego, czy podatnik wykorzystuje je do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu. Zastawem skarbowym nie mogą być objęte prawa niezbywalne, tj. takie, które nie mogą być przeniesione na inne osoby, np. niemajątkowe prawo autorskie, roszczenie o przeniesienie własności. Są to bowiem prawa nierozerwalnie związane z określonym podmiotem i nie mogą być przeniesione na inny podmiot. (B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2010, s. 261).

Krok: wpis do rejestru zastawów skarbowych

Od 1.07.2017 r. organ podatkowy dokonuje spisu rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego. Wpis do rejestru zastawów obejmuje:

1) datę ustanowienia zastawu skarbowego;

2) podstawę prawną wniosku o wpis zastawu skarbowego;

3) oznaczenie organu występującego z wnioskiem o wpis zastawu skarbowego;

4) dane dotyczące podmiotu, o którym mowa w art. 41 § 1 i 3 o.p. (podatnicy wraz z małżonkami, płatnicy lub inkasenci, następcy prawni oraz osoby trzecie odpowiadające za zaległości podatkowe): imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta - numer paszportu lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, oraz znany adres do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) dane identyfikujące przedmiot zastawu skarbowego;

6) wysokość zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej zabezpieczonej zastawem skarbowym;

7) datę wygaśnięcia i wykreślenia zastawu skarbowego.

Rejestr zastawów jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych. Wpis ten ma charakter konstytutywny. Wpis do zastawu skarbowego dokonywany jest na podstawie doręczonej decyzji:

1) ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego;

2) określającej wysokość zobowiązania podatkowego;

3) określającej wysokość odsetek za zwłokę;

4) o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta;

5) o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej;

6) o odpowiedzialności spadkobiercy;

7) określającej wysokość zwrotu podatku.

W przypadku zobowiązań podatkowych powstających w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 o.p. podstawę wniosku o wpis zastawu skarbowego stanowi również deklaracja, jeżeli wykazane w niej zobowiązanie podatkowe nie zostało wykonane. Wpis zastawu skarbowego nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 14 dni od upływu terminu płatności zobowiązania podatkowego.

Rejestr zastawów skarbowych jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.