Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autor:

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej - podmioty uprawnione

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej - podmioty uprawnione

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej - podmioty uprawnione

Procedura ma na celu wskazanie podmiotów uprawnionych do wystąpienia z wnioskiem o opinię zabezpieczającą.

Krok: wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej

Podmiotem uprawnionym do uzyskania interpretacji jest „zainteresowany”. Przepisy nie definiują pojęcia zainteresowanego.

Krok: podmiot uznany za zainteresowanego

Przez zainteresowanego należy rozumieć podmiot, który miałby uczestniczyć w określonym zdarzeniu gospodarczym. Wydaje się, że nie musi to być nawet podatnik, ale nawet podmiot, który dopiero planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. Za szeroką koncepcją tzw. legitymacji procesowej przemawiałby w tym zakresie przepis o charakterze ogólnym, tj. art. 133 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) - dalej o.p. Wskazuje on, że stroną w postępowaniu podatkowym może być również osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (inna niż wymieniona w § 1 art. 133 o.p. - tu katalog jest niejako zamknięty), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem obowiązku podatkowego ciążą na niej szczególne obowiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z tego prawa (Ł. Matusiakiewicz, Opinie zabezpieczające przed stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, LEX/el.).

Zgodnie również z art. 119w § 2 o.p. zainteresowani, którzy są powiązani tą samą czynnością, mogą wystąpić ze wspólnym wnioskiem. Przypomina to obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. instytucję wspólnego wniosku o interpretację indywidualną, Stosownie bowiem do art. 14r § 1 o.p. - z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny).