Wniosek o wszczęcie egzekucji czynności niezastępowalnej - OpenLEX

Wiśniewski Jarosław T., Wniosek o wszczęcie egzekucji czynności niezastępowalnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 3 lipca 2021 r.
Autorzy:

Wniosek o wszczęcie egzekucji czynności niezastępowalnej

Wniosek o wszczęcie egzekucji czynności niezastępowalnej

Wniosek o wszczęcie egzekucji czynności niezastępowalnej

Wniosek o wszczęcie egzekucji czynności niezastępowalnej sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający zwrot wniosku czy wniosek złożono pisemnie? badanie warunków formalnych wniosku usuwanie braków formalnych i fiskalnych pisma procesowego badanie swojej właściwości miejscowej przekazanie wniosku właściwemu sądowi podjęcie czynności zmierzających do egzekucji czynności niezastępowanej wierzyciel wierzyciel wniosek o wszczęcie egzekucji czynności niezastępowalnej niewłaściwy właściwy tak nie nie spełnia wymagań spełnia wymagania usunięte nieusunięte

Krok: wniosek o wszczęcie egzekucji czynności niezastępowalnej

Wniosek może zostać złożony pisemnie bądź ustnie do protokołu (art. 760 § 1 k.p.c.).

Czynność, którą dłużnik zobowiązany jest wykonać jest czynnością niezastępowalną, gdy jej wykonanie nie jest możliwe przez inną osobę,

Za czynność niezastępowalną uważa się przykładowo:

– przedstawienie rozliczenia z zarządu (art. 460 k.c.),

– udzielenie wglądu w księgi i dokumenty,

– przedstawienie spisu przedmiotów masy majątkowej (art. 459 § 1 k.c.),

– dopuszczenie do współposiadania rzeczy wspólnej (art. 206 k.c.),

– wykonanie orzeczenia o przywróceniu wierzyciela do pracy (zob. uchwałę SN z dnia 28 maja 1976 r., V PZP 12/75, LEX nr 12387),

– przyjęcie dożywotnika jako domownika (art. 908 § 1 k.c.),

– sporządzenie dokumentu o określonej treści,

– wyjawienie miejsca przechowywania rzeczy i dokumentów,

– wyjawienie majątku,

– usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych przez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia,

– zawarcie umowy o pracę, gdy zobowiązanie do zawarcia umowy wynika z orzeczenia Społecznej Komisji Pojednawczej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2006 r., I PK 98/05, OSNP 2007, nr 3–4, poz. 40).

Krok: badanie warunków formalnych wniosku

Wniosek złożony na piśmie powinien odpowiadać warunkom pisma procesowego (art. 126 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.), a ponadto wskazywać świadczenie podlegające spełnieniu (art. 797 § 1 k.p.c.).

Dodatkowo w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich w przypadku wniosku składanego przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej konieczne jest spełnienie również wymagań z art. 15zzs9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Do wniosku należy również dołączyć tytuł wykonawczy, który powinien być oryginalny. Egzekucja wszczęta w wyniku wniosku, do którego nie dołączono tytułu wykonawczego, jest egzekucją pozbawioną podstawy, niemniej jednak podjęte w jej trakcie czynności pozostają w mocy i zachowują skuteczność aż do chwili prawomocnego umorzenia postępowania egzekucyjnego (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 czerwca 1996 r., III CZP 61/96, OSNC 1996, nr 10, poz. 132).

Wniosek podlega opłacie stałej: w wysokości 200 zł (art. 70 u.k.s.c.).