Stefański Ryszard A., Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2016 r.
Autor:

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

W wypadku, gdy spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania, prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek o takie umorzenie (art. 336 § 1 k.p.k.). Uprawnienia to przysługuje także innym niż prokurator organom uprawnionym do wnoszenia i popierania oskarżenia w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego (art. 325i § 3 k.p.k.).

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania Prokurator lub inny organ dochodzeniowy, z wyjątkiem Policji Prokurator lub inny organ dochodzeniowy, z wyjątkiem Policji czy występują przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania? czynności związane z zamknięciem śledztwa ocena materiału zebranego w toku śledztwa lub dochodzenia niemożność wnioskowania o warunkowe umorzenie postępowania sporządzenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego nie tak

Krok: ocena materiału zebranego w toku śledztwa lub dochodzenia

Po przeprowadzeniu wszystkich istotnych dowodów i innych czynności śledztwa lub dochodzenia organ procesowy dokonuje oceny zebranego materiału dowodowego pod kątem istnienia podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wystąpienia z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania lub o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających, gdyż w tych wypadkach konieczne jest zamknięcie śledztwa. Ocena ta obejmuje zarówno zagadnienia faktyczne, jak i prawne.

Krok: czy występują przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania?

Warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe wówczas, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkiem jest by przestępstwo było zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności (art. 66 § 1–2 k.k.).