Musiał Krzysztof J., Wniosek o uzupełnienie orzeczenia WSA

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 sierpnia 2015 r.
Autor:

Wniosek o uzupełnienie orzeczenia WSA

Wniosek o uzupełnienie orzeczenia WSA

Wniosek o uzupełnienie orzeczenia WSA

Procedura precyzuje czynności towarzyszące wnioskowi o uzupełnienie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wniosek o uzupełnienie orzeczenia WSA sąd sąd wydanie orzeczenia w przedmiocie uzupełnienia uprzedniego orzeczenia strona strona stwierdzenie istnienia braków w orzeczeniu sądowym złożenie wniosku o uzupełnienie orzeczenia

Krok: złożenie wniosku o uzupełnienie orzeczenia

Wniosek o uzupełnienie wyroku może zostać złożony przez stronę w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku z urzędu lub, jeżeli wyroku nie doręcza się, od dnia ogłoszenia. Brzmienie przepisu wyklucza możliwość uzupełnienia wyroku przez sąd z urzędu - może ono zostać dokonane jedynie na wniosek strony.

Należy przyjąć, iż wyznaczony przepisem 14-dniowy termin ma charakter terminu procesowego, a więc może zostać przywrócony zgodnie z ogólną regulacją przewidzianą w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a.

Wniosek będzie zasadny, zgodnie z art. 157 § 1 p.p.s.a. in fine, jeżeli sąd, po pierwsze, nie orzekł o całości skargi lub, po drugie, nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Wniosek zgłoszony po upływie terminu 14 dni podlega, zgodnie z art. 157 § 1a p.p.s.a., odrzuceniu w formie postanowienia. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 166 oraz 167 p.p.s.a., przepisy o wyrokach stosuje się odpowiednio do postanowień oraz zarządzeń przewodniczącego.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 167a p.p.s.a. do zarządzeń oraz postanowień referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepisu dotyczące zarządzeń przewodniczącego oraz postanowień sądu.

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez NSA w postanowieniu z dnia 7 grudnia 2007 r., II OZ 1268/07, wniosek o uzupełnienie orzeczenia nie może zmierzać do zmiany czy też uzupełnienia treści merytorycznej uzasadnienia orzeczenia. Z kolei w postanowieniu NSA z dnia 28 grudnia 2007 r., II OZ 1331/07, sąd wykluczył możliwość uzupełnienia uzasadnienia wyroku.

Odnośnie orzekania w przedmiocie kosztów, zgodnie z postanowieniem NSA z dnia 7 marca 2008 r., II FZ 681/07, należy podkreślić, że uzupełnienie orzeczenia w przedmiocie kosztów postępowania następuje w tych przypadkach, w których sąd nie orzekł o kosztach, mimo że strona żądała we właściwym czasie ich przyznania. Jeżeli natomiast sąd orzekł o nich w jakimś zakresie to stronie przysługuje na takie postanowienie zażalenie. Zgodnie z art. 157 § 1 p.p.s.a., wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym.

Krok: wydanie orzeczenia w przedmiocie uzupełnienia uprzedniego orzeczenia

W myśl art. 157 § 3 p.p.s.a., rozstrzygnięcie dotyczące uzupełnienia wyroku zasadniczo zapada w formie wyroku; wyjątkiem od powyższego jest uzupełnienie dotyczące wyłącznie kosztów, o którym sąd może orzec na posiedzeniu niejawnym.

Wydanie wyroku uzupełniającego wyrok powinno być poprzedzone oceną całokształtu materiału dowodowego dotychczas zgromadzonego. Gdyby okazało się to konieczne, istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowych dowodów uzupełniających z dokumentów. Rozprawa powinna się odbyć, o ile jest to możliwe, przed składem orzekającym, który wydał pierwotny wyrok, co nie oznacza, że musi się przed takim składem odbyć, nawet jeżeli jest to teoretycznie możliwe, albowiem takiego nakazu ustawa wprost nie zawiera - zob. B. Dauter, Komentarz do art. 157 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Lex 2013).

Przepisy o wyrokach, na mocy art. 166 oraz 167 p.p.s.a., stosuje się odpowiednio do postanowień oraz zarządzeń przewodniczącego.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 167a p.p.s.a. do zarządzeń oraz postanowień referendarza sądowego stosuje się odpowiednio przepisu dotyczące zarządzeń przewodniczącego oraz postanowień sądu.