Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autor:

Wniosek o ustalenie normy ubytków lub zużycia wyrobów akcyzowych

Wniosek o ustalenie normy ubytków lub zużycia wyrobów akcyzowych

Wniosek o ustalenie normy ubytków lub zużycia wyrobów akcyzowych

Procedura obrazuje regulację prawną związaną z wnioskowaniem o ustalenie normy ubytków lub zużycia wyrobów akcyzowych.

Krok: złożenie wniosku

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 864 z późn. zm.) - dalej u.p.a., właściwy naczelnik urzędu celnego ustala, w drodze decyzji, dla poszczególnych podmiotów, na ich wniosek:

1) normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych;

2) dopuszczalne normy zużycia napojów alkoholowych:

a) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku ich użycia do produkcji innych wyrobów,

b) o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3 u.p.a., w przypadku ich użycia przez podmiot zużywający.

Należy zauważyć, że w przypadku posiadania przez podatnika więcej niż jednego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych ustala się odrębnie dla każdego składu podatkowego.

Krok: wydanie decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 4 u.p.a., właściwy naczelnik urzędu celnego, ustalając normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych oraz dopuszczalne normy ich zużycia, uwzględni:

1) rodzaj wyrobów akcyzowych;

2) specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;

3) warunki techniczne i technologiczne występujące w danym przypadku;

4) maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 85 ust. 5 u.p.a.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację