Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wniosek o sprostowanie omyłek

Wniosek o sprostowanie omyłek

Wniosek o sprostowanie omyłek

Procedura ma na celu przedstawienie przesłanek i elementów składających się na przygotowanie wniosku o wyjaśnienie błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w decyzji.

Krok: przesłanki przygotowania wniosku

Podstawową przesłanką sporządzenia wniosku o sprostowanie oczywistych omyłek w decyzji są wady decyzji polegające na:

– błędach rachunkowych,

– błędach słownych (pisarskich lub komputerowych),

– innej nieistotnej wadliwości.

Omawianej tematyki dotyczy procedura Sposoby zwalczania omyłek.

Krok: błędy rachunkowe

Błędem rachunkowym, który może być prostowany w tym trybie, jest więc omyłka w działaniu matematycznym, które zostało włączone do decyzji jako jego część składowa.

Błędem rachunkowym nie będzie błąd wpływający na wysokości zobowiązania podatkowego (zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 marca 2008 r., I SA/Gd 935/07).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację