Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 sierpnia 2015 r.
Autor:

Wniosek o skierowanie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego przez NSA

Wniosek o skierowanie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego przez NSA

Wniosek o skierowanie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego przez NSA

Procedura opisuje czynności towarzyszące wnioskowi o skierowanie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Krok: złożenie wniosku o skierowanie pytania prawnego do TK

Zgodnie z tezą wyroku NSA z dnia 21 grudnia 2004 r., OSK 971/04, skarżący nie ma uprawnienia do skutecznego domagania się przedłożenia przez sąd pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu, a zarzut skargi kasacyjnej naruszenia procedury sądowej i prawa materialnego poprzez niezbadanie konstytucyjności określonych przepisów nie może być uznany za jej usprawiedliwioną podstawę.

Pomimo tego, iż wniosek nie będzie wiążący, sąd w sposób dyskrecjonalny może go uwzględnić.

Krok: wydanie postanowienia o skierowaniu pytania prawnego do TK

Jeżeli sąd poweźmie wątpliwości co do zgodności przepisów aktu niższego rzędu względem przepisów aktu wyższego rzędu, w formie postanowienia decyduje o wystąpieniu z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego.

Sąd powinien uzasadnić wątpliwości, a także wprost wskazać, w jakim zakresie odpowiedź na postawione pytanie będzie miała wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Z wnioskiem o stwierdzenie zgodności ustawy i umowy międzynarodowej albo innego aktu normatywnego z Konstytucją, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową występuje do Trybunału Konstytucyjnego Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w oparciu o § 19 uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M.P. Nr 86, poz. 1007 z późn. zm.).

Z samego brzmienia regulacji należy wywnioskować, iż to sąd (a nie skarżący) powinien powziąć wątpliwości co do zgodności danej normy z normą wyższego rzędu. Stąd, jak już wspomniano, wniosek strony o skierowanie pytania do Trybunału nie musi zostać uwzględniony przez sąd.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację