Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 września 2019 r.
Autorzy:

Wniosek o przywrócenie terminu do sprostowania świadectwa pracy

Wniosek o przywrócenie terminu do sprostowania świadectwa pracy

Wniosek o przywrócenie terminu do sprostowania świadectwa pracy

Krok: złożenie wniosku o przywrócenie terminu

Zgodnie z art. 265 § 12 k.p., jeżeli pracownik bez swojej winy nie wystąpił do sądu z żądaniem o sprostowanie świadectwa pracy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez pracodawcę o odmowie jego sprostowania, sąd na jego wniosek postanowi przywrócenie uchybionego terminu. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu.

Wniosek pracownika może być złożony w dowolnej formie, co znajduje potwierdzenie w uchwale 7 sędziów SN z dnia 14 marca 1986 r. (III PZP 8/86). Może więc to być zarówno forma pisemna, ustna do protokołu, a nawet dorozumiana.

Złożenie wniosku powinno być połączone z dokonaniem czynności, czyli wniesieniem pozwu (odpowiednio art. 169 § 3 k.p.c.). W orzecznictwie przyjmuje się, że samo wniesienie pozwu o sprostowanie świadectwa pracy nie może być potraktowane jako wniosek o przywrócenie terminu (tak: SN w wyroku z dnia 5 lutego 2002 r. I PKN 845/00, OSNP 2004/3/46). Wniosek może być również złożony ustnie do protokołu (tak: SN w wyroku z dnia 17 listopada 2004 r. II PK 67/2004, Monitor Prawa Pracy 2005, nr 1, poz. 342).

Krok: badanie formalne wniosku

Wniosek o przywrócenie terminu powinien spełniać wymagania pisma procesowego, określone w art. 126 k.p.c. oraz wskazywać okoliczności uprawdopodabniające uzasadnienie przywrócenia terminu.

Krok: usuwanie braków formalnych wniosku

Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wówczas przewodniczący wezwie stronę do ich spełnienia, wyznaczając termin i określając skutek jego niedochowania.

Wezwanie do usunięcia braków formalnych następuje na podstawie art. 130 § 1§ 11 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Krok: zwrot wniosku o przywrócenie terminu

Jeżeli w wyznaczonym terminie strona nie spełni wymagań formalnych, a zatem wezwanie do ich spełnienia pozostanie bezskuteczne, wówczas przewodniczący wydaje zarządzenie o jego zwrocie na podstawie art. 130 § 2 k.p.c.

Zarządzenie o zwrocie wniosku o przywrócenie terminu nie jest zaskarżalne.

Krok: rozpoznanie wniosku

Przepis art. 265 k.p. nie zobowiązuje sądu do wydania odrębnego postanowienia w przedmiocie przywrócenia terminu (tak: SN w uchwale z dnia 14 marca 1986 r. III PZP 8/86, OSNC 1986, nr 12, poz. 194).

Krok: uwzględnienie

Uwzględnienie powództwa bez wydania odrębnego postanowienia o przywróceniu terminu, gdy pozew złożony był po terminie wskazanym w art. 264 § 1 lub 2, oznacza przywrócenie tego terminu (tak SN w wyroku z dnia 24 stycznia 1997 r. I PKN 1/96, OSNAPiUS 1997, nr 18, poz. 337).

Krok: oddalenie

Ze względu na brak konieczności wydania przez sąd odrębnego postanowienia co do przywrócenia terminu, oddalenie powództwa jest równoznaczne z oddaleniem wniosku o przywrócenie terminu.