Dauter Bogusław, Wniosek o badanie spełnienia przez sędziego NSA wymogów niezawisłości i bezstronności

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 lipca 2022 r.
Autorzy:

Wniosek o badanie spełnienia przez sędziego NSA wymogów niezawisłości i bezstronności

Wniosek o badanie spełnienia przez sędziego NSA wymogów niezawisłości i bezstronności

Wniosek o badanie spełnienia przez sędziego NSA wymogów niezawisłości i bezstronności

Z dniem 15.07.2022 r., na mocy ustawy z  9.06.2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1259) wprowadzono do ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych nową instytucję procesową, umożliwiającą badanie spełnienia przez sędziego sądu administracyjnego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, jeżeli w okolicznościach konkretnej sprawy zostaną podniesione wątpliwości co do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy. Wszczęcie tej procedury następuje na wniosek skarżącego oraz uczestnika postępowania na prawach strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym, w którym rozpoznaje się skargę kasacyjną, natomiast w postępowaniu dyscyplinarnym na wniosek obwinionego (art. 5a § 3 ustawy z 25.07.2002 r. –Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz.U. z 2021 r. poz. 137 ze zm. – dalej: p.u.s.a.).

Merytoryczne rozpoznanie przedmiotowego wniosku przez NSA następuje na posiedzeniu niejawnym w składzie pięcioosobowym. Skład orzekający wyznaczany jest w drodze losowania spośród całego składu sądu (art. 5a § 10 p.u.s.a. w zw. z § 29 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4.07.2020 r. – Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego, Dz.U. poz. 1202 ze zm.).

Wniosek o badanie spełnienia przez sędziego NSA wymogów niezawisłości i bezstronności strona strona odebranie zawiadomienia złożenie wniosku o zbadanie spełnienia przez sędziego NSA wymogów niezawisłości i bezstronności NSA NSA oddalenie wniosku wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy badanie dopuszczalności wniosku pod kątem formalnym i zachowania terminu odebranie wniosku o zbadanie spełnienia przez sędziego wsa wymogów niezawisłości i bezstronności zawiadomienie o składzie rozpoznającym skargę kasacyjną losowanie składu orzekającego do rozpoznania wniosku rozpoznanie wniosku odrzucenie wniosku w terminie 7 dni nie jest dopuszczalny jest dopuszczalny zasadny bezzasadny

Krok: zawiadomienie o składzie rozpoznającym skargę kasacyjną

Od 15.07.2022 r., wraz z wejściem w życie ustawy z 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1259), Sąd ma obowiązek zawiadomić uprawnionego do złożenia wniosku w przedmiocie zbadania spełnienia przez sędziego NSA lub sędziego delegowanego do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie administracyjnym wymogów niezawisłości i bezstronności (dalej: „wniosek”) o składzie rozpoznającym sprawę, a przy każdym kolejnym piśmie, jeżeli skład rozpoznający sprawę uległ zmianie (art. 5a § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Dz.U. z 2021 r. poz. 137 – dalej: p.u.s.a.).

Krok: odebranie zawiadomienia

Skarżący oraz uczestnik na prawach strony mogą, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o składzie rozpoznającym sprawę, złożyć przedmiotowy wniosek.

Wniosek powinien zostać sporządzony przez profesjonalnego pełnomocnika (por. art. 175 p.p.s.a.).