Giżejowska Alina, Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w sprawach z zakresu prawa pracy

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 6 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w sprawach z zakresu prawa pracy

Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w sprawach z zakresu prawa pracy

Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w sprawach z zakresu prawa pracy

Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w sprawach z zakresu prawa pracy sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych pisma procesowego wyznaczenie rozprawy i wysłanie zarzutów powodowi czy zostały złożone w terminie? badanie formalne zarzutów odrzucenie zarzutów pozwany pozwany wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty usunięte nieusunięte nie tak nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty

Zarzuty podlegają opłacie w wysokości wynoszącej trzy czwarte części opłaty od pozwu w danej sprawie (art. 19 ust. 4 u.k.s.c.), z tym że nie niższej niż 30 zł (art. 20 ust. 1 u.k.s.c). Pracownik wnoszący zarzuty nie jest z mocy ustawy zwolniony od obowiązku uiszczenia opłaty, ponieważ zwolnienie dotyczy tylko pracownika wnoszącego pozew. Pracownik może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów przez sąd.

Przewidziane w art. 493 § 3 k.p.c. wymaganie udowodnienia wierzytelności przedstawionej do potrącenia dokumentami wskazanymi w art. 485 k.p.c. nie dotyczy sytuacji, w której do potrącenia doszło przed doręczeniem pozwanemu nakazu zapłaty i pozwu (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2005 r., III CZP 56/2005, OSNC 2006, nr 7–8, poz. 119).

Pozew wzajemny - jako niedopuszczalny - powinien zostać wyłączony z akt sprawy i rozpoznany - jeżeli nie zachodzą inne przeszkody formalne - w osobnym procesie.

Krok: czy zostały złożone w terminie?

Termin na złożenie zarzutów od nakazu zapłaty wynosi dwa tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami (art. 491 § 1 k.p.c.).

Doręczenie pozwanemu samego nakazu zapłaty, bez odpisu pozwu i załączonych dokumentów, nie wywołuje skutków doręczenia (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1964 r., II CZ 79/64, OSNCP 1965, nr 7–8, poz. 132).