Kędziora Robert, Wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy to tzw. prawo remonstracji. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 k.p.a. lub samorządowe kolegium odwoławcze stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W takim przypadku do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Powyższe wskazuje, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest swoistym środkiem zaskarżenia, który w przeciwieństwie do odwołania nie ma charakteru dewolutywnego, gdyż nie powoduje przeniesienia kompetencji do jego rozpoznania na organ wyższego stopnia. Do wniosku tego stosuje się „odpowiednio” przepisy dotyczące odwołań, co oznacza przede wszystkim, że w odniesieniu do tego wniosku nie znajdą zastosowania te przepisy dotyczące odwołań, które związane są z cechą dewolutywności.

Wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy pozostałe strony pozostałe strony odebranie zawiadomienia organ załatwiający wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy organ załatwiający wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy postanowienie o niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanowienie o niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy czy są inne strony? zawiadomienie pozostałych stron o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy badanie wymogów formalnych wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przekazanie według właściwości odebranie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy badanie właściwości organu badanie dopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy badanie czy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy został wniesiony w terminie strona występująca z wnioskiem strona występująca z wnioskiem wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy tak nie spełnione niespełnione właściwy niewłaściwy dopuszczalny niedopuszczalny w terminie po terminie

Krok: wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Właściwy do rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest minister lub samorządowe kolegium odwoławcze, którzy wydali decyzję w pierwszej instancji. Prawo do wniesienia tego środka przysługuje stronie, przy czym nie tylko stronie, która brała udział w postępowaniu w pierwszej instancji, lecz także stronie, która nie brała udziału w tym postępowaniu, ale posiada interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a. Prawo to służy także uczestnikom postępowania na prawach strony, tj. organizacji społecznej uczestniczącej w postępowaniu (art. 31 § 3 k.p.a.), prokuratorowi (art. 188 k.p.a.), Rzecznikowi Praw Obywatelskich (art. 14 pkt 6 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z późn. zm.) w zw. z art. 188 k.p.a.) i innym podmiotom, jeżeli to wynika z przepisów szczególnych. Postępowanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie może zostać nigdy wszczęte z urzędu.

Krok: odebranie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się do ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego, którzy wydali decyzję w pierwszej instancji, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. Nie znajdzie tu zastosowania przepis, zgodnie z którym odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, z uwagi na brak cechy dewolutywności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Oznacza to, że postępowanie wywołane złożeniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy toczy się wyłącznie przed organem, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Postępowanie to nie ma zatem charakteru dwuetapowego (przed organem I instancji i przed organem odwoławczym), jak to ma miejsce w przypadku odwołania.