Wiśniewski Paweł, Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 lutego 2020 r.
Autorzy:

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Wszystkie opisane w postępowaniu czynności sądu i przewodniczącego może wykonywać także referendarz sądowy (art. 4804 w zw. z art. 50528 k.p.c. W praktyce to właśnie referendarze sądowi podejmują obecnie czynności w sprawach prowadzonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Jedną z charakterystycznych cech elektronicznego postępowania upominawczego jest, że wszelkie czynności podejmowane przez sąd, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym (art. 50530 § 2 k.p.c.).

sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych pisma procesowego czy został złożony w terminie? badanie formalne sprzeciwu umorzenie postępowania w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc odrzucenie sprzeciwu pozwany pozwany wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym usunięte nieusunięte nie tak nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Sprzeciw można złożyć pisemnie bądź drogą elektroniczną, tj. za pomocą systemu teleinformatycznego, wykorzystywanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (zob. art. 125 § 21 k.p.c. oraz § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 1783).

Krok: czy został złożony w terminie?

Termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wynosi dwa tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty wraz z pozwem (art. 4802 § 1 k.p.c.).

Doręczenie pozwanemu samego nakazu zapłaty, bez odpisu pozwu, nie wywołuje skutków doręczenia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1964 r., II CZ 79/64, OSNCP 1965, nr 7–8, poz. 132).

Termin na złożenie sprzeciwu podlega przywróceniu. Patrz również Przywrócenie terminu procesowego.