Piaskowska Olga Maria, Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach gospodarczych

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 2 maja 2012 r.
Autorzy:

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach gospodarczych

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach gospodarczych

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach gospodarczych

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach gospodarczych sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych pisma procesowego wyznaczenie rozprawy i wysłanie odpisu sprzeciwu powodowi czy został złożony w terminie? badanie formalne sprzeciwu odrzucenie sprzeciwu pozwany pozwany wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty usunięte nieusunięte nie tak nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

W sprzeciwie pozwany ma obowiązek podać wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, iż ich powołanie w odpowiedzi na pozew nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W takiej sytuacji dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub powstała potrzeba ich powołania.

Wytoczenie powództwa wzajemnego jest niedopuszczalne, a do potrącenia w toku postępowania mogą być przedstawione tylko wierzytelności udowodnione dokumentami.

Krok: czy został złożony w terminie?

Sprzeciw, jak każdy środek odwoławczy, musi zostać wniesiony w wynikającym z ustawy terminie. Dla sprzeciwu jest to termin dwóch tygodni liczony od doręczenia nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami, a także pouczeniem o przysługujących stronie środkach zaskarżenia (art. 502 § 1 k.p.c.).

Termin ten jest terminem ustawowym, który nie podlega skróceniu ani wydłużeniu. Strona, która uchybiła terminowi, ma prawo jednak złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Zob. również Przywrócenie terminu procesowego.