Wiśniewski Jarosław T., Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 14 marca 2024 r.
Autorzy:

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych pisma procesowego wysłanie sprzeciwu powodowi czy został złożony w terminie? badanie formalne sprzeciwu odrzucenie sprzeciwu pozwany pozwany wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty usunięte nieusunięte nie tak nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega opłacie sądowej.

Krok: czy został złożony w terminie?

Termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wynosi dwa tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami (art. 4802 § 1 i 2 k.p.c.). W sytuacji jednak, gdy pozwany mieszka lub ma siedzibę za granicą, i nie ma przy tym przedstawiciela w kraju, termin do wniesienia sprzeciwu wynosi miesiąc, jeżeli doręczenie nakazu ma nastąpić na terytorium Unii Europejskiej, lub też – jeżeli doręczenie nakazu zapłaty ma mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej – oznacza się termin nie krótszy niż trzy miesiące (art. 4802 § 2 k.p.c.).

Doręczenie pozwanemu samego nakazu zapłaty, bez odpisu pozwu i załączonych dokumentów, nie wywołuje skutków doręczenia (por. postanowienie SN z 13.11.1964 r., II CZ 79/64, OSNCP 1965/7–8, poz. 132).

Termin na złożenie sprzeciwu podlega przywróceniu. Patrz również Przywrócenie terminu procesowego.