Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r. do: 6 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych i fiskalnych pisma procesowego wyznaczenie rozprawy i wysłanie sprzeciwu powodowi czy został złożony w terminie? badanie formalne sprzeciwu odrzucenie sprzeciwu pozwany pozwany wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty usunięte nieusunięte nie tak nie spełnia wymagań spełnia wymagania

Krok: wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie podlega opłacie sądowej.

W sprzeciwie pozwany powinien przedstawić wszystkie okoliczności faktyczne i dowody przeciwko żądaniu pozwu. Twierdzenia i dowody zgłoszone później będą bowiem podlegały pominięciu, chyba że pozwany uprawdopodobni, że nie zgłosił ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności (art. 503 § 1 k.p.c.).

Krok: czy został złożony w terminie?

Termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wynosi dwa tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty wraz z pozwem i załącznikami (art. 502 § 1 k.p.c.).

Doręczenie pozwanemu samego nakazu zapłaty, bez odpisu pozwu i załączonych dokumentów, nie wywołuje skutków doręczenia (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1964 r., II CZ 79/64, OSNCP 1965, nr 7–8, poz. 132).

Termin na złożenie sprzeciwu podlega przywróceniu. Patrz również Przywrócenie terminu procesowego.