Wniesienie skargi subsydiarnej wskutek ponownego umorzenia postępowania - OpenLEX

Czerwińska Dorota, Wniesienie skargi subsydiarnej wskutek ponownego umorzenia postępowania

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 15 kwietnia 2016 r.
Autorzy:

Wniesienie skargi subsydiarnej wskutek ponownego umorzenia postępowania

Wniesienie skargi subsydiarnej wskutek ponownego umorzenia postępowania

Wniesienie skargi subsydiarnej wskutek ponownego umorzenia postępowania

Omawiana procedura stanowi reakcję pokrzywdzonego na wydanie przez organy postępowania przygotowawczego ponownego umorzenia postępowania.

Wniesienie skargi subsydiarnej wskutek ponownego umorzenia postępowania sąd sąd przesłanie postanowienia zakończenie postępowania możliwa reakcja sądu nieuwzględnienie zażalenia otrzymanie zażalenia uwzględnienie zażalenia pokrzywdzony pokrzywdzony otrzymanie postanowienia zakończenie postępowania złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia czy pokrzywdzony składa subsydiarny akt oskarżenia? otrzymanie postanowienia czy pokrzywdzony składa zażalenie na postanowienie? wysłanie postanowienia zakończenie postępowania prokurator prokurator otrzymanie postanowienia przesłanie zażalenia wysłanie postanowienia uwzględnienie zażalenia wykonanie czynności zleconych przez sąd postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego czy postępowanie powinno zostać wszczęte? inny sposób zakończenia postępowania przygotowawczego postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego możliwy przebieg procedury otrzymanie postanowienia nieuwzględnienie zażalenia postanowienie o umorzeniu postępowania możliwa reakcja prokuratora informacja o popełnieniu przestępstwa przeprowadzenie postępowania przygotowawczego postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego wysłanie postanowienia nie tak tak nie miesiąc nie tak

Krok: informacja o popełnieniu przestępstwa

Informacja o popełnieniu przestępstwa może pochodzić zarówno od pokrzywdzonego, jak i jakiejkolwiek innej osoby, która powzięła informację o popełnieniu przestępstwa. Przyjmuje wówczas formę zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Może być także rezultatem własnych informacji o popełnieniu przestępstwa, uzyskanych przez organy ścigania.

Krok: postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego

Jeżeli brak jest uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, wydaje się postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Może także zostać wydane, gdy zachodzą okoliczności wyłączające możliwość pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej (np. przedawnienie karalności). Katalog przesłanek pozwalających na odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego został zawarty w art. 17 § 1 k.p.k.

Postanowienie wydaje prokurator lub Policja, z tym że postanowienie wydane przez Policję musi zostać zatwierdzone przez prokuratora.

Termin dla wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, określony jest jako niezwłoczny, ale gdy zachodzi potrzeba można uzupełnić dane zawarte w zawiadomieniu lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie (tzw. czynności sprawdzające). Wówczas postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego musi zostać wydane najpóźniej w terminie 30 dni. Podkreślić należy, iż jeżeli w terminie 6 tygodni od dnia złożenia zawiadomienia zawiadamiający nie zostanie poinformowany o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania zawiadamiającemu przysługuje zażalenie (zob. art. 306 § 3 k.p.k.).

Zobacz Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego przez Policję

Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego przez prokuratora