Wniesienie skargi na czynności komornika - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Wniesienie skargi na czynności komornika

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Wniesienie skargi na czynności komornika

Wniesienie skargi na czynności komornika

Wniesienie skargi na czynności komornika

Wniesienie skargi na czynności komornika sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający badanie czy skarga została wniesiona do właściwego sądu nadanie skardze dalszego biegu przekazanie skargi właściwemu sądowi strona lub inna osoba strona lub inna osoba złożenie skargi możliwy przebieg postępowania brak reakcji komornik sądowy komornik sądowy przekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i uzasadnieniem czynność uzasadnienie zaskarżonej czynności lub przyczyn zaniechania czynności zaniechanie czynności uwzględnienie skargi możliwy przebieg postępowania w terminie 3 dni do niewłaściwego do właściwego w terminie tygodnia

Krok: czynność

Skarga służy na czynności o charakterze orzeczniczym (np. postanowienie o ustalenie kosztów postępowania egzekucyjnego, postanowienie o zawieszeniu postępowania) oraz czynności o charakterze wykonawczym (np. zajęcie ruchomości).

Do czynności, które nie podlegają zaskarżeniu skargą, należą:

– wymienione wprost w art. 767 § 11 k.p.c.: zarządzenie o wezwaniu do usunięcia braków pisma, zawiadomienie o terminie czynności oraz uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług,

– czynności zaskarżalne innym środkiem prawnym, np. plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji podlegający zaskarżeniu zarzutami (art. 1027 § 2 k.p.c.),

– czynności, których zaskarżenie zostało wyłączone z mocy prawa, np. oszacowanie ruchomości przez komornika (art. 853 § 2 k.p.c.), udzielenie przybicia ruchomości ulegających zepsuciu (art. 870 § 1 k.p.c.),

– czynności, których zaskarżenie nie zapewni skarżącemu ochrony prawnej (podobnie H. Pietrzkowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod red. T. Erecińskiego, Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2012, s. 49); przykładami takich czynności są:

– przeszukanie odzieży dłużnika wbrew warunkom z art. 814 § 4 k.p.c.,

– wezwanie do wydalenia z miejsca czynności na podstawie art. 764 k.p.c.,

– informacja o wysokości opłaty stosunkowej w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji, gdyż nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych; koszty egzekucji ustalane są bowiem postanowieniem komornika sądowego wydawanym po zakończeniu postępowania i dopiero zaskarżenie tej czynności może zapewnić realną ochronę prawną,

– czynności faktyczne, które nie oddziałują na sferę prawną stron, uczestników i osób trzecich biorących udział w postępowaniu egzekucyjnym, np. czynności o charakterze techniczno-organizacyjnym oraz czynności biurowe podejmowane w związku z prowadzoną egzekucją.

Do sądu rejonowego przysługuje również skarga na pewne inne zadania powierzone komornikowi, a nie związane z czynnościami w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, tj. na doręczenia pism sądowych oraz sporządzenie protokołu stanu faktycznego (art. 3 ust. 4-5 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z dnia 25 kwietnia 2018 r., poz. 771)).

Krok: zaniechanie czynności

Przykładami zaniechań komornika, które mogą być przedmiotem skargi są:

– zaniechanie zawiadomienia dłużnika o wszczęciu egzekucji, w tym zaniechanie doręczenia dłużnikowi sporządzonego przez komornika odpisu tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3 (art. 805 § 1 k.p.c.),

– zaniechanie wydania z urzędu postanowienia o umorzeniu postępowania (art. 824 k.p.c.),

– niepowołanie biegłego w razie zastrzeżenia do oszacowania wartości ruchomości dokonanego przez komornika (art. 853 § 2 k.p.c.),

– zaniechanie oddania zajętych ruchomości pod dozór innej osoby niż dłużnik, jeżeli przemawiają za tym ważne przyczyny (art. 855 § 1 k.p.c.),

– nieprzekazanie uprawnionemu wyegzekwowanych należności (art. 31 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 771)).

Skarga nie przysługuje na bezczynność komornika. Właściwym środkiem zwalczania bezczynności komornika jest skarga administracyjna do prezesa sądu, przy którym działa komornik (art. 175 ust. 2 pkt 7 i art. 179 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 771)) lub do organów samorządu komorniczego (art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 771)).

Na przewlekłość postępowania powodowaną bezczynnością komornika służy natomiast skarga przewidziana w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.