Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2013 r.
Autor:

Wniesienie skargi do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Wniesienie skargi do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Wniesienie skargi do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Skarga do sądu jest ostatnią instancją odwoławczą w systemie zamówień publicznych. Niezadowolona z wyniku postępowania odwoławczego strona może ją wnieść do sądu właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania zamawiającego. Przesłanką merytoryczną skargi jest, tak jak w przypadku odwołania, udowodnienie interesu prawnego w jej wniesieniu. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie KIO, tj. wyrok oraz postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. Skarga jest zwyczajnym środkiem odwoławczym. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Krok: wniesienie skargi

Legitymacja do wniesienia skargi przysługuje odwołującemu, zamawiającemu oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego.

Legitymację do wniesienia skargi do sądu ma także organizacja zrzeszająca wykonawców. Wynika to z przepisu art. 179 ust. 2 p.z.p., który przyznaje tej organizacji prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej.

Na podstawie przepisu art. 198b ust. 4 p.z.p. legitymowanym do wniesienia skargi jest także Prezes UZP. Nie występuje on w postępowaniu przed KIO, nie musi też wykazywać interesu przy wnoszeniu skargi. Prezes UZP może wnieść skargę w terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia. W postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi Prezesowi UZP przysługują uprawnienia prokuratora.

Termin do wniesienia skargi jest terminem ustawowym w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego. Wynosi on 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO. Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie tego terminu jest bezskuteczna, przy czym oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Krok: otrzymanie skargi

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Krok: przekazanie skargi

Prezes KIO przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Krok: otrzymanie skargi

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.