Wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i postępowanie przed pojedynczym sędzią - OpenLEX

Kamiński Ireneusz Cezary, Wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i postępowanie przed pojedynczym sędzią

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autor:

Wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i postępowanie przed pojedynczym sędzią

Wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i postępowanie przed pojedynczym sędzią

Wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i postępowanie przed pojedynczym sędzią

Krok: wyczerpanie dostępnych krajowych środków odwoławczych

Skargę może wnieść osoba, grupa osób oraz „organizacja pozarządowa” (art. 34 EKPC). Skarżącym nie może być jednostka władzy publicznej, np. gmina. Skarga nie może być anonimowa; musi identyfikować tożsamość skarżącego (nie było tak, gdy skarżąca podpisała skargę jako „Blondyneczka”: Blontje przeciwko Holandii, skarga nr 7245/09, decyzja z dnia 15 września 2009 r.).

Skarga może zostać wniesiona przeciwko państwu-stronie EKPC, w odniesieniu do prawa objętego ochroną EKPC lub protokołu dodatkowego do EKPC, po wyczerpaniu drogi krajowego postępowania/wyczerpaniu dostępnych środków odwoławczych (o ile są one skuteczne) oraz w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji (liczonej od daty jej otrzymania, jeżeli dany system krajowy przewiduje: Worm przeciwko Austrii, skarga nr 22714/93, wyrok z dnia 29 sierpnia 1997 r., par. 33).

Skarga nie może być identyczna ze sprawą już rozpoznaną przez Trybunał lub poddaną rozstrzygnięciu innego organu międzynarodowego (innej procedurze międzynarodowej) lub nie zawiera „nowych, istotnych informacji” (art. 35 ust. 2 pkt b).

Krok: sporządzenie skargi

Zobacz Sporządzenie skargi.

Wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i postępowanie przed pojedynczym sędzią pojedynczy sędzia pojedynczy sędzia przekazanie skargi do rozpatrzenia przez komitet 3 sędziów otrzymanie sprawy możliwe warianty przekazania sprawy uznanie skargi za niedopuszczalną lub jej skreślenie z listy spraw badanie możliwości uznania skargi za niedopuszczalną przekazanie skargi do rozpatrzenia prze izbę trybunał trybunał przesłanie informacji, że skarga nie spełniła wymagań i akta zostały zniszczone badanie czy skarga spełnia wymagania z reguły 47 Regulaminu otrzymanie skargi założenie akt sprawy i poinformowanie o tym skarżącego otrzymanie kompletnej skargi przekazanie skargi do rozpatrzenia prze izbę przekazanie skargi do rozpatrzenia przez komitet 3 sędziów przekazanie sprawy do rozstrzygnięcia pojedynczemu sędziemu możliwe rozstrzygnięcia dotyczące wyboru składu rozpoznającego skargę skarżący skarżący przesłanie kompletnej skargi otrzymanie informacji przesłanie oryginału skargi na formularzu pocztą koniec postępowania otrzymanie informacji o założeniu akt sprawy wyczerpanie dostępnych krajowych środków odwoławczych przesłanie skargi faksem otrzymanie zawiadomienia o uznaniu skargi za niedopuszczalną lub skreśleniu z listy spraw sporządzenie skargi możliwe sposoby wniesienia skargi przesłanie skargi pocztą nie spełnia spełnia 6 miesięcy 6 miesięcy uznanie skargi za niedopuszczalną niemożność uznania skargi za niedopuszczalną