Wniesienie przez zobowiązanego zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej w sytuacji, gdy organ egzekucyjny jest... - OpenLEX

Przybysz Piotr, Wniesienie przez zobowiązanego zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej w sytuacji, gdy organ egzekucyjny jest równocześnie wierzycielem

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 października 2021 r.
Autor:

Wniesienie przez zobowiązanego zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej w sytuacji, gdy organ egzekucyjny jest równocześnie wierzycielem

Wniesienie przez zobowiązanego zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej w sytuacji, gdy organ egzekucyjny jest równocześnie wierzycielem

Wniesienie przez zobowiązanego zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej w sytuacji, gdy organ egzekucyjny jest równocześnie wierzycielem

Podstawą zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej mogą być wyłącznie następujące okoliczności, wyliczone w wyczerpujący sposób w art. 33 § 2 u.p.e.a.:

1) nieistnienie obowiązku;

2) określenie obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z:

a) orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i art. 4,

b) dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1,

c) przepisu prawa, jeżeli obowiązek wynika bezpośrednio z tego przepisu;

3) błąd co do zobowiązanego;

4) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, jeżeli jest wymagane;

5) wygaśnięcie obowiązku w całości albo w części;

6) brak wymagalności obowiązku w przypadku:

a) odroczenia terminu wykonania obowiązku,

b) rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej,

c) wystąpienia innej przyczyny niż określona w lit. a i b.

Nie jest dopuszczalne wniesienie zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 u.p.e.a., jak również należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 9 u.p.e.a., to jest należności pieniężnych przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W przypadku wniesienia zarzutu w tego rodzaju sprawie organ egzekucyjny na podstawie art. 17a u.p.e.a. zwraca zobowiązanemu zarzut wraz z pouczeniem, że w sprawie będącej przedmiotem zarzutu powinien wnieść podanie do organu właściwego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie.

Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej stanowi środek obrony zobowiązanego przed prowadzoną przeciwko niemu egzekucją administracyjną. Zarzut jest wnoszony do organu egzekucyjnego, który jest równocześnie wierzycielem.

Zarzut może być wniesiony nie tylko w początkowej fazie egzekucji, ale również w toku całego postępowania egzekucyjnego – aż do wystąpienia zdarzeń wskazanych w art. 33 § 5 u.p.e.a.

Skutkiem wniesienia przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego w całości lub w części do czasu wydania przez organ egzekucyjny ostatecznego postanowienia w przedmiocie wniesionego zarzutu. Organ egzekucyjny może jednak w uzasadnionym przypadku podjąć zawieszone postępowanie egzekucyjne (art. 35 § 1a u.p.e.a.). Organ egzekucyjny może również w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego dokonać zabezpieczenia na podstawie tytułu wykonawczego (art. 35 § 2 u.p.e.a.).

Krok: wniesienie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej

Zobowiązany wnosi zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego będącego równocześnie wierzycielem,. Zarzut musi określać istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie (art. 33 § 4 u.p.e.a.). Z tego powodu należy przyjąć, że zarzut musi być wniesiony na piśmie.

Zobowiązany wnosząc zarzut może równocześnie okazać dowody stwierdzające wykonanie, umorzenie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu wykonania obowiązku, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych albo gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego.

Krok: czy egzekucja toczy się w sprawie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9?

Nie jest dopuszczalne wniesienie zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 u.p.e.a., jak również należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 9 u.p.e.a., to jest należności pieniężnych przekazanych do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Rozpatrywanie zarzutu w tego rodzaju sprawach stanowi rażące naruszenie prawa. Organ egzekucyjny musi zatem stwierdzić na podstawie dokumentu stanowiącego podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego, czy wniesienie zarzutu jest dopuszczalne ze względu na przedmiot egzekucji.

Wniesienie przez zobowiązanego zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej w sytuacji, gdy organ egzekucyjny jest równocześnie wierzycielem państwo członkowskie lub państwo trzecie państwo członkowskie lub państwo trzecie otrzymanie informacji w związku z zarzutem organ egzekucyjny organ egzekucyjny czynności wyjaśniające postanowienie w sprawie zarzutu umorzenie postępowania egzekucyjnego w całości lub w części czy zarzut wniesiono w terminie? możliwy dalszy tok postępowania ocena prawnego charakteru wniesionego podania i rozstrzygnięcie co do dalszego toku sprawy czy zarzut wniósł zobowiązany? kontynuowanie postępowania egzekucyjnego z jakiego powodu zarzut uznano za zasadny? ocena zasadności podjęcia zawieszonego postępowania podjęcie zawieszonego postępowania rozstrzygnięcie co do dalszego toku sprawy poinformowanie państwa członkowskiego lub państwa trzeciego o wniesieniu zarzutu czy wystąpiono o pomoc do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego? czy podanie należy uznać za środek prawny inny niż zarzut? postanowienie o zawieszeniu postępowania czy zarzut wniesiono w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego? stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia zarzutu zawieszenie postępowania egzekucyjnego w całości albo w części zwrot zarzutu z powodu jego niedopuszczalności ocena zasadności dokonania zabezpieczenia dokonanie zabezpieczenia czy egzekucja toczy się w sprawie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 8 i 9? otrzymanie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej pozostawienie zarzutu bez rozpoznania sprawdzenie wymogów formalnych zobowiązany zobowiązany odebranie postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie zarzutów wniesienie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej nie tak zarzuty zasadne zarzuty oddalone lub niedopuszczalne tak nie trwały brak wymagalności obowiązku lub brak wymagalności w chwili wszczęcia egzekucji inny powód zasadne niezasadne tak nie tak nie nie tak zasadne niezasadne tak nie nie spełnia spełnia