Paszkowski Artur, Wniesienie przez oferenta odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 15 marca 2017 r.
Autor:

Wniesienie przez oferenta odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Wniesienie przez oferenta odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Wniesienie przez oferenta odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Procedura określa zasady i tryb postępowania Narodowego Funduszu Zdrowia w przypadku wniesienia przez oferenta odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wniesienie przez oferenta odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oferent oferent wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy/skarga do sądu administracyjnego zapoznanie się z ogłoszeniem skarga do sądu administracyjnego wniesienie odwołania OW NFZ OW NFZ zakończenie postępowania czy wniosek uwzględniono? wydanie decyzji administracyjnej rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego odebranie odwołania wstępna ocena wniesionego wniosku odebranie wniosku rozpatrzenie odwołania rozstrzygnięcie odwołania - wydanie decyzji administracyjnej publikacja decyzji administracyjnej rokowania ogłoszenie o rozstrzygnięciu zakończenie postępowania odwoławczego rokowania czy złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy? wstępna ocena wniesionego środka odwoławczego czy uwzględniono odwołanie? zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego wstrzymanie zawarcia umów tak nie tak nie tak nie

Krok: ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługuje środek odwoławczy, w szczególności w postaci odwołania (art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z.). Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania (art. 154 ust. 1 u.ś.o.z.).

Krok: wniesienie odwołania

Świadczeniodawca odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu składa w formie pisemnej. Odwołanie przesłane drogą pocztową uważa się za złożone w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin do jego składania. Wniesienie odwołania za pomocą poczty elektronicznej lub faksu wymaga potwierdzenia w formie pisemnej przed upływem terminu do jego złożenia. Odwołanie powinno zawierać w szczególności dane identyfikacyjne oferenta, w tym jego adres, żądanie wraz z uzasadnieniem, oznaczenie przedmiotu postępowania oraz wskazanie terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, którego dotyczy. Do odwołania dołącza się dowód potwierdzający umocowanie składającego odwołanie do działania w imieniu oferenta (§ 23 zarządzenia Prezesa NFZ Nr 18/2017/DSOZ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).