Wniesienie powództwa cywilnego przez prokuratora - OpenLEX

Kremens Karolina, Wniesienie powództwa cywilnego przez prokuratora

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r. do: 30 czerwca 2015 r.
Autorzy:

Wniesienie powództwa cywilnego przez prokuratora

Wniesienie powództwa cywilnego przez prokuratora

Wniesienie powództwa cywilnego przez prokuratora

Powództwo cywilne inicjuje w postępowaniu karnym tzw. proces adhezyjny. Postępowanie to ma na celu rozstrzygnięcie co do odpowiedzialności cywilnej bez konieczności wszczynania postępowania cywilnego. W wyniku złożenia powództwa cywilnego sąd karny rozstrzygnie kwestie odpowiedzialności cywilnej niejako obok orzekania w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonego. Proces ten ma charakter bardzo korzystny dla pokrzywdzonego, gdyż może przyspieszyć uzyskanie żądanego roszczenia.

W kwestiach dotyczących powództwa cywilnego, a nieunormowanych przez przepisy kodeksu postępowania, karnego stosuje się przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym (art. 70 k.p.k.).

Krok: wystąpienie roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnionego przestępstwa

Przedmiotem powództwa cywilnego mogą być wyłącznie roszczenia o charakterze majątkowym, obejmujące szkodę rzeczywistą (damnum emergens), a także utracone korzyści (lucrum cessans) wynikające bezpośrednio z popełnionego przestępstwa.

Krok: wniesienie powództwa cywilnego

Prokurator może wytoczyć powództwo cywilne na rzecz pokrzywdzonego albo innej osoby uprawnionej (art. 63 § 1 k.p.k.). Powództwo cywilne wytaczane przez prokuratora przyjmuje formę przewidzianą przepisami k.p.c., co oznacza, że musi zostać złożone w formie pisemnej z uwzględnieniem przepisów art. 126 § 1, art. 1261 § 1 i 3 oraz art. 187 k.p.c.

Prokuratora także wiąże termin wskazany w art. 62 k.p.k., co oznacza, że również w jego przypadku powództwo adhezyjne będzie musiało zostać złożone do rozpoczęcia przewodu sądowego, co stanowi termin prekluzyjny także i w tym przypadku.

Warunkiem wytoczenia powództwa przez prokuratora jest zrealizowanie przesłanki wynikającej z art. 62 k.p.k. (możliwość dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa) oraz dostrzeżenie przez niego interesu społecznego. Przesłankę tę należy interpretować w kontekście art. 7 k.p.c., a w szczególności chodzi tu o sytuacje, gdy pokrzywdzonym jest osoba nieporadna życiowo lub niedoświadczona i bez możliwości uzyskania pomocy pełnomocnika.

Wniesienie powództwa cywilnego przez prokuratora pokrzywdzony lub inna osoba uprawniona pokrzywdzony lub inna osoba uprawniona nie wstąpienie pokrzywdzonego do sprawy wstąpienie pokrzywdzonego do sprawy możliwy przebieg procedury otrzymanie zawiadomienia i odpisu sąd sąd rozpoznanie powództwa cywilnego otrzymanie oświadczenia pokrzywdzonego o wstąpieniu do sprawy postępowanie toczy się bez udziału pokrzywdzonego przyjęcie powództwa cywilnego czy po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawniono okoliczności skutkujące odmowę przyjęcia powództwa cywilnego? pozostawienie powództwa cywilnego bez rozpoznania czy zachodzą inne okoliczności uniemożliwiające rozpoznanie powództwa cywilnego? możliwy dalszy bieg postępowania zawiadomienie osoby, na której rzecz wniesiono pozew wraz z jego odpisem badanie wymogów formalnych pozwu otrzymanie powództwa możliwy przebieg procedury odmowa przyjęcia powództwa cywilnego prokurator prokurator wniesienie powództwa cywilnego wystąpienie roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnionego przestępstwa możliwość wytoczenia powództwa w postępowaniu cywilnym do rozpoczęcia przewodu sądowego tak nie tak nie